Mobilni telefoni

Datum objave: 19.01.2016. / Izvor: Akta.ba, 15.01.2016.

Broj: 09-16.4-11/16-2

Sarajevo, 08.01.2016. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora

 

I

Ugovor za javnu nabavku dva mobilna dodjeljuje se Imtec d.o.o. Sarajevo jer je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 942,56 KM sa PDV-om.

 

Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-11/16-1 od 05.01.2016. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma za nabavku dva mobilna telefona.

Zahtjevi za dostavu ponuda su putem maila upućeni na četiri dobavljača (Imtec d.o.o. Sarajevo; Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo; Domod d.o.o. Sarajevo i Tehnomag d.o.o. Sarajevo).

Ponude su dostavila dva ponuđača i to:

1. Imtec d.o.o. Sarajevo u iznosu od 942,56 KM sa PDV-om;

2. Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo u iznosu od 1.013,98 KM sa PDV-om.

 

Shodno navedenom, ekonomski najpovoljniju ponudu je dostavio Imtec d.o.o. Sarajevo u iznosu od 942,56 KM sa PDV-om. Na temelju svega navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

 

Izvršni funkcioner

Mirzah Fočo

 

Dostaviti:

1. Svim ponuđačima;

2. Saradnik za finansije;

3. a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: