Motorna ulja - maziva za potrebe Policije Brčko distrikta BiH

Datum objave: 30.08.2017. 07:55 / Izvor: Akta.ba, 23.08.2017.

Broj predmeta: 13-002033/17

Datum,23.8.2017. godine

Mjesto,Brčko

 

Na osnovu članova 16. i 17. Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», brojevi: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08, 23/08, 14/10 i 28/12), u skladu s članom 88. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Izvještaja o analizi, ocjeni i rangiranju ponuda, sa preporukom Komisije broj: 13-002033/17 od 22.8.2017. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

U provedenom konkurentskom postupku za nabavku motornog ulja i maziva za potrebe Policije Brčko distrikta BiH, izabran je najpovoljniji ponuđač kojem se dodjeljuje ugovor.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača je „EURO DAM-JAS" d.o.o. Lukavac.

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 4.350,29 KM.

 

Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda dana 16.8.2017. godine konstatovala da je do trenutka otvaranja ponuda dostavljeno tri ponude i to ponuđača „EURO DAM-JAS" d.o.o. Lukavac „NOVI BOŠ" d.o.o. Brčko i „MIŠEL" d.o.o. Brčko. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda. Pristigle ponude su dostavljene uredno zatvorene, ponuđači su ocijenjeni kvalifikovanim, a ponude prihvatljivim i u skladu sa postavljenom tenderskom dokumentacijom. Nakon toga Komisija je u skladu sa tenderkom dokumentacijom zakazala e-aukciju. Nakon izvršene e-aukcije Komisija je utvrdila da kod ponude ponuđača „EURO DAM-JAS" d.o.o. Lukavac postoje elementi za postojanje neprirodno niske cijene, iz kog razloga je upućen dopis navedenom ponuđaču sa zahtjevom da izvrši pojašnjenje ponude. Dana 22.8.2017. godine ponuđač „EURO DAM-JAS" d.o.o. Lukavac je dostavio dopis kojim je pojasnio svoju ponudu, što je Komisija prihvatila i donijela preporuku o izboru najpovoljnjeg ponuđača u skladu sa kriterijumom najniže cijene.

 

Član 2.

Postupak je proveden na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 14.04.1- 13-1850/17 od 27.7.2017. godine, Zahtjeva Policije Brčko distrikta BiH od 27.7.2017. godine, Obavještenjem o nabavci, broj: 1157-7-1-475-3-369/17 objavljenim na portalu javnih nabavki dana 2.8.2017. godine, specifikacijom roba i ponudom najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

Finansiranje navedene nabavke će se vršiti iz operativnog budžeta Brčko distrikta BiH za 2017. godinu, organizacioni kod 13010001, ekonomski kod 613500. 

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena se u «Službenom glasniku Brčko distrikta BiH».

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju iravo iodnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 5 dana od dana prijema odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: