Nadzor na projektu izgradnje javne rasvjete u MZ Kovačevići

Datum objave: 24.09.2019. 12:22 / Izvor: Akta.ba, 23.09.2019.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA SAPNA

Općinski načelnik

 

Broj: 01-23-1038/19

Datum: 23.09.2019.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Sapna ("Službeni glasnik Općine Sapna", br: 6/07,8/09 i 3/12), na preporuku službenika za javnu nabavku, Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka službenika za javnu nabavku, broj 01-23-1038/18 od 20.09.2019.godine i ugovor za pružanje usluga u predmetu „Vršenje nadzora na projektu izgradnje javne rasvjete u MZ Kovačevići" dodjeljuje se ponuđaču NOING d.o.o Tuzla.

Cijena usluga nadzora bez PDV-a iznosi 620,00 KM (slovima: šeststotinadvadeset konvertibilnih maraka).

PDV iznosi 0,00 KM, jer ponuđač nije u sistemu PDV

Ukupna cijena usluga predmetnog nadzora iznosi 620,00 KM (slovima: šeststotinadvadeset konvertibilnih maraka,).

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču NOING d.o.o. Tuzla.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Služba za privredu, budžet i finansije.

 

Član 4.

Ova Odluka objaviće se na web stranici općine Sapna www.opcinasapna.ba istovremeno sa upućivanjem iste ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. i 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke usluga u predmetu „Vršenje nadzora na projektu izgradnje javne rasvjete u MZ Kovačevići", broj: 01-23-1038/18 od 05.09.2019.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma. Zahtjev za dostavu ponude poslat je ponuđaču NOING d.o.o Tuzla.

Službenica za javnu nabavku dostavila je Općinskom načelniku Zapisnik o zaprimanju ponude, Zapisnik o ocjeni ponude i Preporuku za donošenje odluke o izboru ponuđača.

Po dostavljenim dokumentima je utvrđeno, da je službenica za javne nabavke blagovremeno izvršila otvaranje ponude kao i pregled te ocjenu iste, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik i preporuku. U zapisnicima je utvrđeno da je blagovremeno pristigla jedna ponuda od ponuđača NOING d.o.o. Tuzla i da je ponuda prihvatljiva za ugovorni organ.

Uvidom u priloženu dokumenatciju neosporno je da je izabrani ponuđač NOING d.o.o Tuzla pozitivno ocijenjen zbog ponuđene cijene, koja ukupno iznosi 620,00 KM.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je službenica za javne nabavke pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude.

Ocijenjeno je da je službenica za javne nabavke u svemu pravilno postupila, te je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima. Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: