Najam, montaža i demontaža sajamske opreme za potrebe organizacije 15. Međunarodnog sajma ekologije - EKOBIS 2017

Datum objave: 03.08.2017. 09:39 / Izvor: Akta.ba, 03.08.2017.

Privredna komora USK

 

Bihać, 28.07.2017. godine

Broj: 02-47-181/17

 

Na osnovu odluke Upravnog odbora PK USK o organizaciji 15. Međunarodnog sajma ekologije - EKOBIS 2017, broj 02-47-71-3/17 od 10.04.2017. godine, raspisanim Javni pozivima za najam, montažu i demontažu sajamskih hala, pagoda i klimatizera broj 02-47-156/17 i za najam, montažu i demontažu sajamske opreme broj 02-47-157/17 od 14.07.2017. godine, Izvještaja Komisije za izbor dobavljača i davaoca usluga za potrebe sajma EKOBIS 2017 broj: 02-47-162-1/17 od 28.07.2017. godine donosi se

 

ODLUKA

O IZBORU IZVOĐAČA RADOVA NA NAJMU, MONTAŽI I DEMONTAŽI SAJAMSKIH HALA, PAGODA, KLIMATIZERA I SAJAMSKE OPREME

 

Član 1.

U provedenom postupku pokrenutom po Javnom pozivu za najam, montažu i demontažu sajamskih hala, pagoda i klimatizera za potrebe organizacije 15. Međunarodnog sajma ekologije - EKOBIS 2017, broj 02-47-156/17, ponuda ponudjača „Kudumija Trade" d.o.o. Bjelovar proglašava se najpovoljnijom.

 

Član 2.

U provedenom postupku pokrenutom po Javnom pozivu za najam, montažu i demontažu za sajamske opreme za potrebe organizacije 15. Međunarodnog sajma ekologije - EKOBIS 2017, broj 02-47-157/17, ponuda ponudjača „Forma Nuova" d.o.o. Tuzla proglašava se najpovoljnijom.

 

Član 3.

Ugovor o izvođenju radova za najam, montažu i demontažu sajamskih hala, pagoda i klimatizera dodjeljuje se ponuđaču „Kudumija Trade" d.o.o. Bjelovar.

 

Član 4.

Ugovor o izvođenju radova za najam, montažu i demontažu za sajamske opreme dodjeljuje se ponuđaču „Forma Nuova" d.o.o. Tuzla.

 

Član 5.

PK USK-a će sa izabranim ponuđačima zaključiti Ugovore kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze vezano za predmetnu nabavku, shodno uslovima PK USK-a i ponudi odabranih dobavljača navedenim u javnom pozivu i zakonskim propisma.

 

Član 6.

Ova Odluka objavit će se na web stranici PK USK-a www.pkusk.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u Javnom pozivu.

 

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u Javnom pozivu.

 

Obrazloženje

Na javni poziv za najam, montažu i demontažu sajmskih hala, pagoda i klimatizera pristigle su dvije ponude i to: KUDUMIJA TRADE Bjelovar i UD BOMS EXPO Gračanica.

Na Javni poziv za najam, montažu i demontažu sajamske opreme pristigle su tri ponude i to: SLAVONIA EXPO Orahovica, FORMA NUOVA Tuzla i UD BOMS EXPO Gračanica.

Na osnovu Rješenja o imenovanju Komisije za izbor dobavljača i davaoca usluga za potrebe sajma EKOBIS 2017, broj 02-47-162/17 od 05.07.2017. godine, Komisija se sastala dana 21.07.2017. godine u prostorijama PK USK gdje je izvršeno javno otvaranje pristiglih ponuda, a uz prisustvo predstavnika ponuđača. Na osnovu podataka iz Ponuda Komisija je izradila tabelarni prikaz te rangiranje istih.

 

U postupku je utvrđeno da je Komisija za izbor dobavljača i davaoca usluga za potrebe sajma EKOBIS 2017 blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda čemu je sačinjen odgovorajući komisijski Izvještaj.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda u skladu sa kriterijima iz Javnih poziva.

U postupku ocjene provedenog postupka, nisu nađeni razlozi, nepravilnosti, niti propusti u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje prijedloga Komisija za izbor dobavljača i davaoca usluga za potrebe sajma EKOBIS 2017.

 

Detaljnom analizom svih pristiglih Ponuda donesene su Odluka kako slijedi:

1. Za najam, montažu i demontažu sajamskih hala, pagoda i klimatizera izabrana je firma KUDIMIJA TRADE Bjelovar

Primjenom kriterija za dodjelu Ugovora, izabrani ponuđač je najbolje ocjenjen jer je dostavio ponudu koja u cijelosti zadovoljava postavljene uvjete i zahtjeve PKUSK-a iz Javnog poziva za najam, montažu i demontažu sajamskih hala, pagoda i klimatizira broj 02-47-156/17, te je ponuđena najniža cijena, odnosno cijena ponude koja je u okviru procjenjene vrijednosti predmeta nabavke. Ponuđene cijenu su sljedeće: Najam montažne hale 11,54 KM/m2; Najam klima uređaja 1.095,26 KM/kom; Najam pagoda 13,69 KM/m2.

 

2. Za najam, montažu i demontažu sajamske opreme izabrana je firma FORMA NUOVA, Tuzla.

Primjenom kriterija za dodjelu Ugovora, izabrani ponuđač je najbolje ocjenjen jer je dostavio ponudu koja u cijelosti zadovoljava postavljene uvjete i zahtjeve PKUSK-a iz Javnog poziva za najam, montažu i demontažu sajamske opreme, broj 02-47-157/17 te je ponuđena najniža cijena, odnosno cijena ponude koin je u okviru procjenjene vrijednosti predmeta nabavke.

 

Ponuđene cijenu su sljedeće: Opremljen prostor (9-12 m2) 13,50 KM/m2; Poluopremljen prostor (9-12 m2) 11,00 KM/m2; Opremljen prostor u maloprodaji (5-7,5 m2) 11,99 KM/m2; žPoluopremljen prostor u maloprodaji (5-7,5 m2)

Iz navedenih razloga odlučeno je kao u ovoj Odluci.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke dozvoljena je žalba u roku od 3 radna dana od dana prijema.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: