Naknadni radovi na sanaciji hale u kasarni Kamenice

Datum objave: 24.09.2019. 07:48 / Izvor: Akta.ba, 22.09.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANKI KANTON/ KANTON

SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA JAJCE

Općinski načelnik

 

Broj: 02-14-7-7072/19

Jajce, 19.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 70. i 90. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH", br. 39/14), člana 110. Statuta općine Jajce („Službene novine općine Jajce", br. 3/08) u postupku javne nabavke radova i to nabavka naknadnih radova na sanaciji hale u kasarni Kamenice, Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

o odabiru ponuđača za izvođenje naknadnih radova na sanaciji hale u kasarni Kamenice

 

I

Ovom odlukom Općinski načelnik je nakon provedenog postupka direktnog sporazuma, a radi prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova koji se odnose na naknadne radove na sanaciji hale u kasarni Kamenice, odlučio o ponuđaču kojem će dodijeliti ugovor.

 

II

Za izvršenje nabavke radova iz tačke I ove Odluke odabran je ponuđač „NASUP" d.o.o. Jajce. Konačna cijena radova koji su predmet direktnog sporazuma utvrđena je na osnovu ponude odabranog ponuđača broj 65/19 i ista sa PDV-om iznosi: 6.933,62 KM (slovima: šesthiljadadevetstotinatridesettri i 62/100 konvertibilnih maraka).

 

III

Ponuđač iz tačke II ove Odluke ocijenjen je kao kvalificiran, a njegova ponuda zadovoljava kriterije navedene u zahtjevu za dostavu ponuda.

 

Obrazloženje

U postupku procjene i vrednovanja ponude pristigle u postupku direktnog sporazuma, a radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za radove koji se odnose na naknadne radove na sanaciji hale u kasarni Kamenice, svoju ponudu dostavio je ponuđač „NASUP" d.o.o. Jajce. Nakon ocjene zaprimljene ponude ponuđača „NASUP" d.o.o. Jajce komisija za javne nabavke je utvrdila da ista ispunjava uslove iz poziva Općinskog načelnika od 13.09.2019. godine i iznosi: 6.933,62 KM. Ugovorni organ je prihvatio preporuku komisije i odlučio kao u dispozitivu Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH („SI. glasnik BiH", broj 39/14) žalba nije dopuštena.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: