Namještaj i radovi za potrebe Građevinskog Sveučilišta u Mostaru – adaptacija učionice

Datum objave: 23.09.2019. 15:15 / Izvor: Akta.ba, 20.09.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
SVEUČILIŠTE U MOSTARU

Broj:01-6321/19
Datum: 19. rujna 2019. godine

Na temelju članka 64. stavak 1. toč. a) i članka 70. stavak 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), a u svezi preporuke Povjerenstva za javnu nabavu, ur. broj: 01-6318/19 od 18. rujna 2019. godine, u postupku sukcesivne nabave roba-Lot 1 - javna nabava namještaja i radova za potrebe Građevinskog Sveučilišta u Mostaru - adaptacija učionice, dana 19. rujna 2019. godine, rektor donosi


ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabavu roba Lot 1 - javna nabava namještaja i radova
za potrebe Građevinskog Sveučilišta u Mostaru - 
adaptacija učionice


Članak 1.

Prihvaća se preporuka Povjerenstva za provođenje postupka javne nabave roba - Lot 1 -javna nabava namještaja i radova za potrebe Građevinskog Sveučilišta u Mostaru - adaptacija učionice, te se ugovor za javnu nabavu roba, za ponuđenu cijenu od 16.831,00 KM dodjeljuje ponuditelju Inter Com d.o.o. Zenica, kao ponuditelju koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu sukladno članku 64. stavak 1. toč. a) Zakona o javnim nabavama BiH.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici Sveučilišta u Mostaru, istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama BiH.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno sa člankom 71. stavak (2) Zakona o javnim nabavama BiH.

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 01-6813/19 od 10. rujna 2019. godine. Javna nabava provedena je putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabave roba - računala, računalna oprema, servera i potrepština za potrebe ustrojbenih jedinica i rektorata Sveučilišta u Mostaru za 18 mjeseci je 17.000 KM bez PDV-a. Obavijest o javnoj nabavi broj: 1197 7 1 150 3 66 19 objavljena je na Portalu javnih nabava dana 10.9.2019. godine, istovremeno s postavljanjem tenderske dokumentacije na stranicu Agencije za javnu nabavu BiH i dostavom obavijesti na tri adrese.

Povjerenstvo zajavnu nabavu imenovano je Odlukom broj: ur. broj: 01-6814/19 od 10. rujna 2019. godine.

Povjerenstvo za javnu nabavu dostavilo je dana 18. rujna 2019. godine Zapisnik o ocjeni ponuda, Zapisnik o radu Povjerentva i Preporuku za donošenje odluke o izboru

najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave roba Lot 1 - javna nabava namještaja i radova za potrebe Građevinskog Sveučilišta u Mostaru - adaptacija učionice.

U postupku po Zapisniku o radu je utvrđeno da je Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinilo odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-  da su u predmetnom postupku zaprimljene dvije ponude,

-  da su pravovremeno zaprimljene dvije ponude,

-  da nije bila nijedna nepravovremeno zaprimljena ponuda,

-da je ponuda ponuditelja Inter Com d.o.o. Zenica kvalificirana i prihvatljiva, te da su dostavljeni svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom broj: 01-6187/19, na propisan način.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice daje Povjerenstvo, pravilno i potpuno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja, te ocjenu prispjelih ponuda, sukladno sa kriterijima iz predmetne tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorno tijelo nije našlo razloge, nepravilnosti niti propuste u radu Povjerenstva, koji bi eventualno bili temelj za neprihvatanje Preporuke Povjerenstva za javnu nabavu.

Nadalje, u postupku je utvrđeno da je Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo, te da je preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dana sukladno sa Zakonom o javnim nabavama BiH, podzakonskim i internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u cjelokupnu dokumentaciju, neosporno je da je izabrani ponuditelj najbolje ocjenjen, primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude utvrđen u tenderskoj dokumentaciji

Red.br

Naziv ponuditelja

UKUPNO (bodovi)

1

Inter Com d.o.o. Zenica

98,16

2

JIM d.o.o. Mostar

82,66


Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak 1. točka a) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine, odlučeno je kao u članku 1. ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od pet dana od dana primitka ove odluke. Žalba se podnosi Uredu za razmatranje žalbi BiH, putem ugovornog tijela, u pisanom obliku sukladno članku 99. Zakona o javnim nabavama.

 

Dostaviti:

  1. Ponuditeljima,
  2. Web Sveučilišta,
  3. Pravnoj službi,
  4. Pismohrani.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: