Nastavci za pipete, sterilni, u raku, 0,5-10 μl, nastavci za mikropipetu od 100-1000 μl, extra long

Datum objave: 04.12.2021. 10:11 / Izvor: Akta.ba, 26.11.2021.

Univerzitetski klinički centar Tuzla

 

Broj: 02-940-11/21 Datum: 26.11.2021.god ine

 

Na osnovu člana 64. stav I. tačka b). Člana 70. stav I, 2, 3 i 6. Zakona o javnim nabavkama („SI. Glasnik BiH", broj 39/14). (u daljem tekstu: Zakon) Člana 39. internog Pravilnika o javnim nabavkama broj: 01-8-4-115 od 02.07.2015.godine, u skladu sa Članom 45. Statuta Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla (prečišćeni tekst), u vezi sa zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-940-921 od 26.11.2021 .godine, (u daljem tekstu: zapisnik) u otvorenom postupku javne nabavke potrošnog materijala /а dijagnostiku COVID - 19. objavljenom na portalu javnih nabavki pod brojem: 867-1-1-178-3-216/21 od 30.09.2021.godine i u Sl.glasniku BiH broj 62/21 od 08.10.2021 godine, na preporuku komisije za javne nabavke, vd Direktor je donio

 

ODLUKU

u izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Prihvata se preporuka komisije za javne nabavke i Okvirni sporazum za javnu nabavku potrošnog materijala za dijagnostiku COVID - 19, dodjeljuje se ponuđaču.

"ALPHA CHROM" d.o.o. Sarajevo za lot 1 i 4

koji je dostavio ponudu u iznosu od 85.440.00 KM bez PDV-a odnosno 99.964.80 KM sa PDV-om.

 

II

Prijedlog okv irnog sporazuma dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču iz tačke I ove odluke po isteku roka od 15 dana od kada su svi ponuđači obav iješteni o izboru najpovoljnijih.

 

III

Ova odluka će se objaviti na vveb-stranici vv\v\v.ukctu/la.ba. istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona.

 

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabav ke, shodno članu 71. stav 2) Zakona, zajedno sa zapisnikom u skladu sa članom 65. stav 2) Zakona.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke potrošnog materijala za dijagnostiku COVID - 19, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-940-1/21 putem otvorenog postupka objavljenog na portalu javnih nabavki pod brojem: 867-1-1-178-3-216/21 od 30.09.2021 .godine i u Sl.glasniku BiH broj 62/21 od 08.10.2021 .godine. U ostavljenom roku ponude je dostavilo 3 ponuđača. Po zav ršetku javnog otvaranja ponuda Komisija za javne nabavke je izvršila pregled dostavljenih ponude te utv rdila kvalitlkovanost i tehničku prihvatljivost pristiglih ponuda kako je sve decidno navedeno u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 02-940-9/21 od 26.11.2021.godine koji se dostavlja ponuđačima uz ovu odluku. Nakon sveukupne ocjene prispjelih ponuda i održane e-aukcije komisija je sačinila konačnu rang listu ponuđača Stoje također navedeno u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda. Prema utvrđenoj rang listi, razlog za izbor ponuđača sadržan je u činjenici daje izabrani ponuđač dostavio prihvatljivu ponudu koja je primjenom člana 64. stav I tačka b) ocijenjena kao najpovoljnija. Iz zapisnika je utvrđeno daje Komisija za javne nabavke pravilno izvršila ocjenu prispjelih ponuda a izbor ponuđača izvršen je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom. Shodno naprijed navedenom a primjenom člana 64. stav I. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispoziti\u.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se podnijeti žalba Ugovornom organu najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: