Neostigmin inj. 0,5 mg / ml

Datum objave: 19.09.2019. 13:48 / Izvor: Akta.ba, 11.09.2019.

Broj: 10-7145

Datum: 10.9.2019.godina

 

Na osnovu člana 64. stav 1 tačka a), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.glasnik BiH", broj 39/14), a na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 7144 od godine, u postupku javne nabavke Lijekova koji djeluju na nervni sistem, v.d. direktor JU Bolnice Travnik je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Lijekova koji djeluju na nervni sistem

Grupa 1.- Sevofluran otopina 250 ml

Grupa 2.- Neostigmin inj. 0,5 mg / ml

Grupa 3.- Propofol inj. 10g/ ml 20 ml Grupa

4.- Ostali lijekovi koji djeluju na nervni sistem

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku, broj 7144 od 9.9.2019.godine i ugovor za javnu nabavku Lijekova koji dijeluju na nervni sistem dodjeli, po grupama ,ponuđačima kako slijedi:

- ponuđaču PTD „MGM FARM“ d.o.o. Kakanj , ponuda broj: 695/19 od 28.8.2019. iz grupe 1. za ponuđenu cijenu u iznosu od 46.622,50 KM bez PDV-a tj. 54.548,33 KM sa PDV-om ,kao najbolje ocjenjenom ponuđaču za grupu 1.

- ponuđaču „UNIFARM „ d.o.o. Lukavac ponuda broj: 2894/19 od 21.8.2019.godine i od godine , iz grupe 2. za ponuđenu cijenu nakon e-aukcije u iznosu od 6.150,00 KM bez PDV-a tj. 7.195,50 KM sa PDV-om ,kao najbolje ocjenjenom ponuđaču za grupu 2 .

- ponuđaču „LICENTIS“ d.o.o. Sarajevo,Hadžići ponuda broj: 129/19-I od godine i od 7.9.2019.godine , iz grupe 3. za ponuđenu cijenu nakon e-aukcije u iznosu od 10.400,00 KM bez PDV-a tj. 12.168,00 KM sa PDV-om ,kao najbolje ocjenjenom ponuđaču za grupu 3 .

- ponuđaču „ZEFARM“ d.o.o. Zenica ponuda broj: 166-6/2019 od 26.8.2019.godine i od godine , iz grupe 4. za ponuđenu cijenu nakon e-aukcije u iznosu od 48.500,00 KM bez PDV-a tj. 56.745,00 KM sa PDV-om ,kao najbolje ocjenjenom ponuđaču za grupu 4 .

 

Odabrani ponuđači su dužani dostaviti dokaze iz tačke 4.2. Tenderske dokumentacije na adresu ugovornog organa u roku 5 dana po prijemu ove odluke .

Ukoliko odabrani ponuđač ne postupi po traženoj uputi prijedlog ugovora će se dostaviti drugorangiranom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuju se pomoćnici direktora svako u svom domenu.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.bolnicatravnik.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke zajedno sa Zapisnikom o ocjeni ponuda, u skladu sa članom 71. stav 2 Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 10-6328 od 7.8.2019.godine na osnovu tačke 47. Plana nabavke za 2019.godine.

Javna nabavka je sprovedena otvorenim postupkom.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 117.055,20 KM za Lijekove koji djeluju na nervni sistem.

Obavještenje o nabavci broj: 503-1-1-527-3-48/19 poslato dana 7.8.2019.godine i Tenderska dokumentacija objavljena na Portal Agencije za javne nabavke ,a sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Sl.glasniku BiH", broj 54 od 9.8.2019.godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 10-6329 od 7.8.2019 godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je direktoru dana 10.9.2019.godine Zapisnike o ocjeni ponuda broj:7143/1-3 od 9.9.2019.godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:

7144 od 9.9.2019.godine, u postupku javne nabavke Lijekova koji djeluju na nervni sistem. Komisija za javnu nabavku blagovremeno je i pravilno izvršila otvaranje ponude na osnovu Izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije sa Portala javnih nabavki,te ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

- da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda za         grupu    1

- da su  blagovremeno zaprimljene         dvije     ponude za         grupu    2

- da su  blagovremeno zaprimljene         dvije     ponude za         grupu    3

- da su  blagovremeno zaprimljene         dvije     ponude za         grupu    4

- da su aktivno legitimisane sve ponude iz Izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije

- da je jedna ponuda za grupu 1, dvije ponude za grupu 2 , dvije ponude za grupu 3 i dvije ponude za grupu 4 uredne u     pogledu ispunjavanja traženih uslova iz TD

- da je za grupu 1 dostavljena jedna ponuda, te se nisu stekli uslovi za zakazivanje e- aukcije

- da je zakazana u zakonskom roku i vremenu e-aukcija za grupu 2,3 i 4

- da je vodeća ponuda za grupu 2 prije zakazane E-aukcije i nakon e-aukcije ponuda firme „UNIFARM“ d.o.o. Lukavac

- da je vodeća ponuda za grupu 3 prije zakazane E-aukcije i nakon e-aukcije ponuda firme „LICENTIS“ d.o.o. Sarajevo,Hadžići

- da je vodeća ponuda za grupu 4 prije zakazane E-aukcije i nakon e-aukcije ponuda firme „ZEFARM“ d.o.o. Zenica

- da je ugovorni organ nakon okončanja e-aukcije dostavio ponuđačima Obrazace za cijenu ponuda - prilog 3 kako bi prvorangirani ponuđači sa e-aukcije stavili potpis i pečat na novi Obrazac za cijenu -prilog broj 3 koji je u skladu sa rezultatima postignutim nakon okončanja e-aukcije, te tako dali svoju saglasnost,pa je ugovorni organ donio odluku.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije i rezultatima dobivenim nakon završetka e-aukcije.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izbrani ponuđač najbolje ocjenjen zbog ekonomski najpovoljnije ponude, odnosno broja bodova izračunatih na osnovu kriterija utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderkoj dokumentaciji, kako slijedi:

Naziv/ime

ponuđača

Potkriterij - cijena Broj bodova

Potkriterij (rok isporuke) Broj bodova

PTD„MGM FARM“ d.o.o. Kakanj za grupu 1

99 bodova

(grupa 1 cijena 46.622,50 KM bez PDV-a)

1 dan -1 bod

„UNIFARM „ d.o.o. Lukavac za grupu 2

99 bodova

(grupa 2 cijena 6.150,00 KM bez PDV-a)

1 dan - 1 bod

„LICENTIS“ d.o.o. Sarajevo, Hadžići za grupu 3

98,52 bodova

(grupa 3 cijena 10.400,00 KM bez PDV-a)

1 dan - 1 bod

„ZEFARM“ d.o.o. Zenica za grupu 4

99 bodova

(grupa 4 cijena 48.500,00 KM bez PDV-a)

1 dan - 1 bod

 

Naziv / ime ponuđača

Ukupan broj bodova

1.

PTD „MGM FARM“ d.o.o. Kakanj za Grupu 1

100 bodova

2.

„UNIFARM „ d.o.o. Lukavac za Grupu 2

100 bodova

3.

„LICENTIS“ d.o.o. Sarajevo, Hadžići za grupu 3

99,52 boda

4.

„ZEFARM“ d.o.o. Zenica za grupu 4

100 bodova

Izabrani ponuđači su kako je gore navedeno, ocjenjeni primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude i Izvještaje o toku i završetku E-aukcije iz grupe 1. za ponuđenu cijenu u iznosu od 46.622,50 KM bez PDV-a tj. 54.548,33 KM sa PDV-om ,grupe 2. za ponuđenu cijenu nakon e- aukcije u iznosu 6.150,00 KM bez PDV-a tj. 7.195,50 KM sa PDV-om ,grupu 3. za ponuđenu cijenu u iznosu od 10.400,00 KM bez PDV-a tj. 12.168,00 KM sa PDV-om i iz grupe 4. za ponuđenu cijenu nakon e-aukcije u iznosu od 48.500,00 KM bez PDV-a ,tj. 56.745,00 KM sa PDV- om, dok su ostali ponuđači čije su ponude prihvatljive ponudili slijedeće cijene nakon e-aukcije:

-Drugorangirani za grupu 2. je „LICENTIS" d.o.o. Sarajevo po cijeni u iznosu od 6.270,00 KM bez PDV-a

-Drugorangirani za grupu 3. je „FARMACIJA 2011" d.o.o. Bihać po cijeni u iznosu od 10.350,00 KM bez PDV-a,

-Drugorangirani za grupu 4. je PTD„MGM FARM d.o.o. Kakanj po cijeni u iznosu od 48.536,00 KM bez PDV-a, čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64.stav 1 tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH , odlučeno je kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA : Protiv ove odluke nezadovoljna strana ima pravo ulaganja žalbe u rokovima predviđenim članom 101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: