Nepredviđeni radovi na vanjskom uređenju – niskogradnja u kompleksu Centra za obuku Zalužani

Datum objave: 23.09.2019. 12:01 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.09.2019.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

348-4-3-276-5-136/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4401630930005
Kontakt osoba Miladin Grubišić
Adresa Bulevar Desanke Maksimović 4
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-365
Faks (051) 334-395
Elektronska pošta umf@mup.vladars.net
Internet adresa www.mup.vladars.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nepredviđeni radovi na vanjskom uređenju – niskogradnja u kompleksu Centra za obuku Zalužani

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nepredviđeni radovi na vanjskom uređenju – niskogradnja u kompleksu Centra za obuku Zalužani

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233320-8 Građevinski radovi na izgradnji temelja za puteve


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Obim ugovora u okviru procijenjene vrijednosti do 180.000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izršenja usluge ne može biti duži od 60 dana od potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu
idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HIDRO-KOP D.O.O. HIDROGRADNJA I 4400917850006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

152970,45

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

152970,45

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

152970,45

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 24. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

U toku izvođenja radova na vanjskom uređenju – niskogradnja u kompleksu Centra za obuku u Zalužanima, pojavila se
potreba za izvođenjem dodatnih radova koji nisu bili predviđeni osnovnim ugovorom o izvođenju radova.
Dodatni radovi su se pojavili usljed neusaglašenosti u projektnoj dokumentaciji jer projektima nisu bili
obuhvaćeni radovi na svim saobraćajnicama, kao i na saobraćajnicama koje su oštećene prilikom izgradnje
vodovoda, kanalizacije i elektroinstalacija u kompleksu.
Dodatni radovi nisu predviđeni osnovnim ugovorom o izvođenju radova, izvođenje ovih radova se ne može
tehnički i ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora, a njihovo izvođenje je neophodno za realizaciju projekta
izgradnje komunalne infrastrukture u kompleksu

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

HIDRO-KOP D.O.O. HIDROGRADNJA I GRAĐEVINARSTVO BANJA LUKA

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
348-4-3-276-5-136/19
PODIJELI: