Nove šine 49 E1

Datum objave: 04.03.2021. 13:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1373-1-1-246-5-18/21


Broj obavještenja o nabavci 1373-1-1-246-3-105/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB 4400025960001
Kontakt osoba TATJANA NIKOLIĆ
Adresa Svetog Save 71
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 242-082
Faks (053) 227-704
Elektronska pošta nabavka@zrs-rs.com
Internet adresa www.zrs-rs.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Željezničke usluge

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o nabavci novih šina 49 E1.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka novih šina 49 E1.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34941000-5 Šine i pribor


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji u tender dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Za ponuđače iz RS/BiH paritet je - DDP skladište Ugovornog organa u Banja Luci – Sekcija ZOP (Incoterms 2010), za
ponuđače van teritorije RS/BiH paritet je - DAP skladište Ugovornog organa u Banja Luci – Sekcija ZOP (Incoterms
2010).

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za isporuku robe: u roku do 90 (devedeset) dana, računajući od datuma prijema narudžbe od strane Kupca. Rok
trajanja Ugovora: jedna godina, računajući od datuma obostranog potpisivanja Ugovora.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BEOCONCEPT MIN DOO BEOGRAD 104245545 BEOGRAD Serbia


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

165000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

165000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM


165000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

168275,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Napomena: u koloni broj primljenih ponuda treba da stoji 4 primljene ponude, međutim sistem ne prihvata drugi broj osim
broja 2.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1373-1-1-246-5-18/21
PODIJELI: