Novi radovi koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova po Ugovoru broj:02-49-1-826-24/18 od 26.06.2018.godine na izgradnji sistema prikupljanja otpadnih voda na području općine Tešanj, za Lot-1 Kolektoru B-I (dionica od RO133 do RO194), pumpna stanica PS TEŠANJKA, nabavka i ugradnja pumpi i izvođenje elektroinstalacija za pumpne stanice PS JELAH i PS USORA

Datum objave: 24.09.2019. 13:00 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.09.2019.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

375-4-3-288-5-99/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA TEŠANJ
IDB/JIB 4218328550008
Kontakt osoba Nerminka Handzic, Izudin Alić
Adresa Trg Alije Izetbegovića 1
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 650-022
Faks (032) 650-220
Elektronska pošta nabavka@opcina-tesanj.ba
Internet adresa www.opcina-tesanj.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Vodovodne instalacije

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Postupak za nabavku novih radova koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova po Ugovoru broj:02-49-1-826-24/18 od
26.06.2018.godine na izgradnji sistema prikupljanja otpadnih voda na području općine Tešanj, za Lot-1 "Kolektoru B-I
(dionica od RO133 do RO194), pumpna stanica PS "TEŠANJKA", nabavka i ugradnja pumpi i izvođenje elektroinstalacija za
pumpne stanice PS"JELAH" i PS "USORA")"

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Postupak za nabavku novih radova koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova po Ugovoru broj:02-49-1-826-24/18 od
26.06.2018.godine na izgradnji sistema prikupljanja otpadnih voda na području općine Tešanj, za Lot-1 "Kolektoru B-I
(dionica od RO133 do RO194), pumpna stanica PS "TEŠANJKA", nabavka i ugradnja pumpi i izvođenje elektroinstalacija za
pumpne stanice PS"JELAH" i PS "USORA")"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45232410-9 Radovi na kanalizacijskoj mreži


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 radnih dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INŽINJERING1 D.O.O. JELAH 4218174140006 Tešanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

38595,89

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

38595,89

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

9.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

38595,89

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

38595,89

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Novi radovi koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova po Ugovoru broj:02-49-1-826-24/18 od 26.06.2018.godine.


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 24. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Novi radovi koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova po Ugovoru broj:02-49-1-826-24/18 od 26.06.2018.godine.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

INŽINJERING1 D.O.O. JELAH

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
375-4-3-288-5-99/19
PODIJELI: