Obezbjeđivanje toplog obroka za zaposlene

Datum objave: 22.01.2016. 13:30 / Izvor: Akta.ba, 21.01.2016.

Broj: 63-01/16

Datum: 19.01.2016. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14 ), a u postupku nabavke ugostiteljskih usluga - obezbjeđivanje toplog obroka za zaposlene u JU Centar za kulturu, fizičku kulturu, obrazovanje i informisanje Čelinac, na koje se primjenjuje poseban režim shodno članu 8. Zakona o javnim nabavkama, direktor ustanove, d o n o s i

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijih ponuđača za javnu nabavku ugostiteljskih usluga

obezbjeđivanje toplog obroka za zaposlene u JU Centar za kulturu, fizičku kulturu, obrazovanje i informisanje Čelinac

 

1. Najpovoljniji ponuđač za nabavku ugostiteljskih usluga - obezbjeđivanje toplog obroka za zaposlene u JU Centar za kulturu, fizičku kulturu, obrazovanje i informisanje Čelinac u ugostiteljskom objektu restoranskog tipa (Lot-1) je „Ugoturs" AD Čelinac, čija cijena ponude za jedan obrok iznosi 3,42 KM bez PDV-a odnosno 4,00 KM sa PDV-om.

 

2. Najpovoljniji ponuđač za nabavku ugostiteljskih usluga - obezbjeđivanje toplog obroka za zaposlene u JU Centar za kulturu, fizičku kulturu, obrazovanje i informisanje Čelinac u ugostiteljskom objektu tipa pekara (Lot-2) je Pekara „Klas" sp Čelinac, čija cijena ponude za jedan obrok iznosi 3,42 KM bez PDV-a odnosno 4,00 KM sa PDV-om.

 

3. Najpovoljniji ponuđač za nabavku ugostiteljskih usluga - obezbjeđivanje toplog obroka za zaposlene u JU Centar za kulturu, fizičku kulturu, obrazovanje i informisanje Čelinac u ugostiteljskom objektu tipa roštiljnica (Lot - 3) je UR „Roštiljnica Siniša" sp Čelinac, čija cijena ponude za jedan obrok iznosi 3,85 KM bez PDV-a odnosno 4,50 KM sa PDV-om.

 

4. Najpovoljniji ponuđač za nabavku ugostiteljskih usluga - obezbjeđivanje toplog obroka za zaposlene u JU Centar za kulturu, fizičku kulturu, obrazovanje i informisanje Čelinac u ugostiteljskom objektu tipa ugostiteljsko-trgovinski (Lot - 4) je TUR „Market AS" Ljubo Simić sp Čelinac, čija cijena ponude za jedan obrok iznosi 3,85 KM bez PDV-a odnosno 4,50 KM sa PDV-om.

Ugovorni organ će uz ovu odluku obavjestiti sve učesnike postupka nabavke o rezultatima analize pristiglih ponuda u ovom postupku nabavke u skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Dana 04.01.2016. godine upućen je Poziv za dostavljanje ponuda u postupku dodjele ugovora za ugostiteljske usluge - obezbjeđivanje toplog obroka za zaposlene u JU Centar za kulturu, fizičku kulturu, obrazovanje i informisanje Čelinac ponuđačima Hotel „Turist" za Lot 1, Pekari „Klas" za Lot 2, Roštiljnici „Siniša" i Roštiljnici „Gile" za Lot 3 i TUR „Market AS" za Lot 4. Poziv je objavljen na webstranici opštine Čelinac www.opstina-celinac.com/, na prvoj oglasnoj ploči u zgradi Opštine Čelinac, na trećoj tabli na desnoj obali rijeke Vrbanje na oglasnoj ploči, dana 04.01.2016. godine.

Blagovremeno su dostavljene slijedeće ponude: ponuda T.U.R „Market AS" Ljubo Simić, ponuda UR „Roštiljnica Siniša" sp Vadić Siniša, ad „Ugoturs" Čelinac direktor Željko Cvijanović te Pekara „Klas" sp Čelinac vlasnik Željko Kutić.

Komisija za javne nabavke je nakon ocjene ponuda dana 19.01.2016. godine dostavila v.d. direktoru JU Centar za kulturu Zapisnik o ocjeni ponuda u provedenom postupku sa preporukom o donošenju Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača. Prijedlog komisije za izbor najpovoljnijih ponuđača je kao u dispozitivu ove odluke, pošto je za svaki lot dostavljena po jedna ponuda koja je prihvatljiva za ugovorni organ.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi u roku od 30 (deset) dana od dana objavljivanja obavještenja o dodjeli ugovora.

 

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a podnosi se u najmanje tri primjerka.

 

v.d. direktora

Dijana Marjanović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: