Objava informativnih članaka

Datum objave: 24.09.2019. 12:13 / Izvor: Akta.ba, 24.09.2019.

Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje

ZP „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka

UPRAVA PREDUZEĆA

Broj: 4686/19

 

Na osnovu člana 57. Statuta Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka - prečišćeni tekst, člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), na Preporuku Кomisije za javnu nabavku broj: 4686/14 od 05.09.2019. godine u postupku javne nabavke usluge oglašavalja u 2019. godini prema lotovima- lot 1: Zakup oglasnog prostora , lot 2: objava informativno- promotivnih članaka, lot 3: Objava reportaža o poslovnim i društveno odgovornim aktivnostima, Uprava Preduzeća donosi sljedeću

 

ODLUКU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku neprioritetnih usluga br. NU 04-12/19-N

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Кomisije za javnu nabavku broj: 4686/19 od 05.09.2019. godine, te se Ugovor o javnoj nabavci u postupku nabavke usluge oglašavalja u 2018. godini prema lotovima- lot 1: Zakup oglasnog prostora, lot, lot 2: objava informativno-promotivnih članaka , lot 3: Objava reportaža o poslovnim i društveno odgovornim aktivnostima, za sledeće lotove:

> Lot 1: Zakup oglasnog prostora , dodjeljuje ponuđaču „Glas Srpske" A.D. Banjaluka, čija cijena ponude iznosi: 5.985,00 КM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču,

> Lot 2: Objava informativnih članaka dodjeljuje ponuđaču NIGD „ Dnevne nezavisne novine ", čija cijena ponude iznosi: 5.950,00 КM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču,

> Lot 3 : Objava reportaža o poslovnim i društveno odgovornim aktivnostima dodjeljuje ponuđaču „EUROBLIC PRESS" " d.o.o. Banjaluka, čija cijena ponude iznosi: 6.000,00 КM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabave.

Član 3.

Ova odluka će se objaviti na internet stranici uuš/.eŠgokgzjta.sot, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javno nabavke, shodno članu 70. stav 6) Zakona ojavnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenutje Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 4686/19 od 22.08.2019.godine. Javna nabavka je provedena putem Pravilnika o postupku dodele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 66/16) Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je do 18.000,00. КM

Кomisija za javnu nabavku Mješovitog Holdinga „Epektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće „Elektrokrajina" a.d. Banjz Luka, imekovana Rješenjem Direktora Preduzeća broj: 4686/19 od 28.08.2019. godine, podnijela je Upravi Preduzeća Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu ugovora broj: 4686/19 od 05.09.2019. godine u postupku javne nabavke „Usluge oglašavanja u 2019.godini". 

U postupku po Izvještaju je utvrđeno da je Кomisija blagovremeno i pravipno izvršila otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda i o tome sačinila odgovarajuće zapisnike, kojima se konstatuje sljedeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda 3 (tri).

- da su blagovremeno zaprimljene 3 (tri) ponude,

- da su 3 (tri) ponude prihvatljive.

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Кomisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Кomisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocjenjeno da je Кomisija u svemu pravilno postupila, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom. Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum najniže cijene koja je ponuđena u iznosu od: lot 1: 5.985,00 КM - bez PDV-a, lot 2: 5.950,00,00 КM - bez PDV-a, lot 3: 6.000,00 КM - bez PDV-a.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, nesporno je utvrđeno da je izabrani ponuđač kompetentan, pouzdan i sposoban da izvrši usluge koje su predmet nabavke.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 70. ZJN BiH, te člana 57. Statuta MH „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu, na adresu ul. Кralja Petra I Кarađorđevića br. 95, 78000 Banja Luka. Žalba se dostavlja u pisanom obliku na način i u roku kako je to definisano članovima 99. -101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: