Odlikovanje Republike Srpske

Datum objave: 08.04.2021. 15:41 / Izvor: Akta.ba, 05.04.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

PREDSJEDNIK REPUBLIKE

SLUŽBA PREDSJEDNIKA

 

Banja Luka, 5. april 2021. Godine

 

Ha osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj: 39/14), tačke III stav 1. i 2. Odluke o obrazovanju Službe predsjednika Republike („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 47/08 i 47/10) i preporuke Komisije za nabavku imenovane Rješenjem broj: 01-2-054-876-2/21 od 16. marta 2021. godine, na sjednici održanoj 5. aprila 2021. godine, generalni sekretar predsjednika Republike, donosi

 

ODLUKU

o doljeli ugovora - ponuđaču: „Sparta" d.o.o. Banja Luka

 

Član 1.

Nakon provedenog otvorenog postupka za javnu nabavku odlikovanja Republike Srpske dodjeljuje se ugovor ponuđaču „Sparta" d.o.o. Banja Luka, ponuda broj: 22-21 od 2. aprila 2021. godine, sa cijenom od 111.802,00 KM bez PDV-a i rokom isporuke 40 dana.

 

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na veb stranici ugovornog organa, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Po okončanju roka za prigovor-žalbu, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima i uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisšia koji regulišu postupke ugovaranja. 

 

Obrazloženje

Otvoreni postupak je pokrenut Odlukom, broj: 01-2-054-876/21 od 16.3.2021. godine. Procijenjena vrijednost nabavke je; 111.900,00 KM bez PDV-a. Obavještenje o nabavci broj: 153-1-1-4-3-11/21 i Tenderska dokumentacija broj: 01-2-054-876-1/21 objavljeni su na Portalu javnih nabavki 16.3.2021. godine. Obavještenje je objavljeno u „Službenom glasniku BiH" broj: 17/21. Tendersku dokumentaciju je preuzelo šest ponuđača.

 

Analizom ponude, primjenom kriterijuma „ekonomski najpovoljnija ponuda" Komisija je zapisnikom broj: 01-2-054-876-6/21 od 5.4.2021. godine konstatovala da je kvalifikovanu ponudu za nabavku odlikovanja Republike Srpske dostavio ponuđač „Sparta" d.o.o. Banja Luka, Ponuda broj: 22-21 od 2.4.2021. godine; sa cijenom 111.802,00 KM bez PDV-a i rokom isporuke 40 dana, Konstatovano je da ista u ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve ugovornog organa, te je shodno tome data preporuka generalnom sekretaru predsjednika Republike da donese odluku o dodjeli ugovora navedenom ponuđaču.

U ocjeni navedenog postupka ne postoje nepravilnosti i propusti u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku.

 

Pouka o pravnom lijeku

 

Ukoliko smatrate da je prekršena jedna ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ili podzakonski akti, imate pravo uložiti žalbu Ugovornom organu, na način i u rokovima propisanim članovima 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Dostavljeno:

Ponuđačima a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: