Odluka o izboru najpovoljnijih ponudača za prodaju vozila - BI-teretno terensko m/v (TAM 150 T11 B 6x6)

Datum objave: 17.03.2021. 10:57 / Izvor: Akta.ba, 16.03.2021.

Broj: 11-16-4-1658-46/20

Sarajevo, 08.03.2021. godine

 

Na osnovu Odluke o prodaji motornih vozila broj: 11-16-4-1658-22/20 od 23.11.2020. godine , a u vezi sa članom 12. Stav (3) i (4) Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH"' broj: 26/14 i 81/14) i članovima 121. do 127. Pravilnika o finansijskom i materijalnom poslovanju u MO BiH i OS BiH broj: 12-02-3-3954/16 od 29.09.2016. godine i Zapisnika o radu komisije i ocjeni ponuda broj 11-16-4-1658-45/20 od 08.03.2021. godine, Ministar odbrane BiH donosi:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijih ponudača

 

Prihvata se preporuka Komisije za prodaju motornih vozila putem javnog nadmetanja o izboru najpovoljnijih ponudača i dodjeli ugovora i to:

 

Lot 3

Meadaris Puce čija cijena ponude iznosi 2.850,00 KM bez PDV-a,

 

Lot 7

Samir Halilović sa cijenom od 4.266,00 KM bez PDV-a,

 

Lot 8

Adis Tinjak sa cijenom od 3.199,00 KM bez PDV-a,

 

Lot 9

Adis Tinjak sa cijenom od 3.879,50 KM bez PDV-a,

 

Lot 14

PGN Brčko sa cijenom od 5.650,00 KM bez PDV-a.

 

Lot 26

Nermin Merdžanić sa cijenom od 2.533,00 KM bez PDV-a,

 

Lot 32

Selmedin Brkan sa cijenom od 16.095,00 KM bez PDV-a,

 

Lot 33

DS-Company doo Sokolac sa cijenom od 5.639,00 KM bez PDV-a,

 

Lot 42

Nermin Merdžanić sa cijenom od 3.898,00 KM bez PDV-a,

 

Lot 43

Korić Sejad sa cijenom od 2.513,00 KM bez PDV-a.

 

Lot 44

Meadaris Puce sa cijenoni od 3.250,00 KM bez PDV-a.

 

Lot 52

 

Čelik Promet Visoko sa cijenom od 5.270,00 KM bez PDV-a.

 

Lot 53

Čelik Promet Visoko sa cijenom od 5.270,00 KM bez PDV-a.

 

Lot 54

Čelik Promet Visoko sa cijenoni od 5.270,00 KM bez PDV-a.

 

Lot 59

Čelik Promet Visoko sa cijenom od 5.270,00 KM bez PDV-a.

 

Lot 60

Čelik Promet Visoko sa cijenom od 5.270,00 KM bez PDV-a.

 

Lot 61

Čelik Promet Visoko sa cijenom od 5.270,00 KM bez PDV-a.

 

Lot 62

Čelik Promet Visoko sa cijenom od 5.270,00 KM bez PDV-a.

 

Lot 67

Čelik Promet Visoko sa cijenom od 5.270,00 KM bez PDV-a.

 

Lot 69

Čelik Promet Visoko sa cijenom od 5.270,00 KM bez PDV-a.

 

Lot 70

Čelik Promet Visoko sa cijenom od 6.440,00 KM bez PDV-a.

 

Lot 74

Čelik Promet Visoko sa cijenom od 5.270,00 KM bez PDV-a.

 

Lot 79

Čelik Promet Visoko sa cijenom od 5.770,00 KM bez PDV-a,

 

Lot 80

Dabarčić Dragoslav sa cijenom od 1.090,00 KM bez PDV-a.

 

Lot 81

Čelik Promet Visoko sa cijenom od 5.712,00 KM bez PDV-a,

 

Lot 82

Nermin Merdžanić sa cijenom od 3.642,00,00 KM bez PDV-a,

 

Lot 83

Ibro Halilović sa cijenom od 3.466,00 KM bez PDV-a,

 

Lot 93

Čelik Promet Visoko sa cijenom od 5.270,00 KM bez PDV-a.

 

Lot 106

Bogdanović Nevenko sa cijenom od 2.258,00 KM bez PDV-a.

 

Lot 107

Samir Halilović sa cijenom od 4.266,00 KM bez PDV-a,

 

II

Sa odabranim ponudačima navedenim u tački I ove Odluke će se zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 7 (sedam) danaa po završetku postupka javne prodaje i istima će biti vraćeni uplaćeni depoziti po dostavljanju dokaza o uplati licitiranog iznosa.

U skladu sa odredbama tačke 9.2 Javnog oglasa, predlažemo da se povrat kaucije za sve ostale ponudače ne vrši prije potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponudačima, tj. prije isteka roka od 7 (sedam) dana od završetka postupka javne prodaje po ovom Javnom oglasu.

 

III

Za realizaciju ove odluke i ugovora zadužuje se i ovlašćuje Zajednički štab OS BiH u saradnji sa organizacionim cjelinama MO BiH: Sektorom za nabavku i logistiku/Unutrašnjim organizacionim cjelinama i Sektorom za finansije i budžet.

 

IV

Ova odluka objavit će se na web stranici Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine (www.mod.gov.ba).

 

Obrazloženje

Postupak je pokrenut na osnovu Odluke o prodaji motornih vozila broj:l 1-16-4-1658-22/20 od 23.11.2020. godine i Javnog oglasa o prodaji rashodovanih motornih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (metodom zatvorenih pisanih ponuda) broj: 1 1-16-1658-23/20 od 11.01.2021.    godine koji je objavljen u javnim glasilima (Večernji list, Oslobođenje i Glas Srpske), kao i na Web stranici MO BiH.

 

Nakon provedenog javnog nadmetanje o prodaji rashodovanih motornih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (metodom zatvorenih pisanih ponuda), Komisija za prodaju motornih vozila putem javnog nadmetanja imenovana Odlukom ministra broj: 11-16-4-1658-22/20 od 23.11.2020. godine izvršila je otvaranje i vrednovanje prispjelih ponuda dana 02.03.2021.godine uz prisustvo ovlaštenih ponudača i o tome sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda broj: 11-16-4-1658-44/20 od 02.03.2021. godine.

 

Nakon izvršene ocjene i vrednovanja ponuda Komisija je sačinila i dostavila Zapisnik o radu broj: 11-16-4-1658-45/20 od 08.03.2021.godine.

 

U postupku Javnog oglasa za prodaju motornih vozila utvrdeno je, Komisija je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrdeno da je ukupno u ostavljenom roku primljeno 95 (devedeset pet) prihvatljivih ponuda i to:

 

Za Lot 3 dvije ponude, Za Lot 7 šest ponuda - Za Lot 8 šest ponuda

 

Za Lot 9 osam ponuda, Za Lot 14 jedna ponuda, Za Lot 26 četiri ponude, Za Lot 32 dvanaest ponuda. Za Lot 33 devet ponuda Za Lot 42 dvije ponude, Za Lot 43 jedna ponuda, Za Lot 44 pet ponuda - Za Lot-ove 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 67, 69, 70 i 74 po jedna ponuda, Za Lot 79 tri ponude, Za Lot 80 jedna ponuda, Za Lot 81 osam ponuda, Za Lot 82 šest ponuda, Za Lot 83 pet ponuda, Za Lot 93 jedna ponuda, Za Lot 106 jedna ponuda, Za Lot 107 tri ponude.

 

dok za ostale Lot-ove nije bilo pristiglih ponuda.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača u skladu sa kriterijima iz Javnog oglasa.

 

U postupku ocjene provedenog postupka. rukovodilac ugovomog organa nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija pravilno postupala, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen na osnovu Pravilnika o finansijskom i materijalnom poslovanju u MO BiH i OS BiH i podzakonskim aktima i uslovima iz Javnog oglasa.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je, da su ponude fizičkih i pravnih lica, navedenih u tački I ove odluke prihvatljive, jer su ponudeni iznosi veći od početnih prodajnih cijena m/v definisanih Javnim oglasom broj: 11-16-4-1685-23/20 od 11.01.20212017.godine

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti prigovor o radu Komisije u roku od 5 (pet) dana Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine.

 

Odluka46.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: