Odluka o izboru predškolskih ustanova koje ispunjavaju uvjete za prijem djece sa Liste čekanja Javne ustanove Djeca Sarajeva, broj: 02-01-513/20 od 3.8.2020. godine

Datum objave: 21.09.2020. 12:20 / Izvor: Akta.ba, 18.09.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

 

Broj: 11-34-33304-3.2/20

Sarajevo, 16.9. 2020. godine

 

Na osnovu člana 15. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 2/12, 41/12 i 8/15), a u vezi sa Zakuljučkom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-33614-1/20 od 1.9.2020. godine, donosim

 

ODLUKU

o izboru predškolskih ustanova koje ispunjavaju uvjete za prijem djece

 

 

I

Nakon provedene procedure po Javnom pozivu za prijavu privatnih predškolskih ustanova za prijem djece sa Liste čekanja Javne ustanove „Djeca Sarajeva", broj: 02-01-513/20 od 3.8.2020. godine, utvrđeno je da sljedeće predškolske ustanove ispunjavaju uvjete za prijem djece sa Liste čekanja:

1. Predškolska ustanova „Akademija radosti";

2. Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje "AmeI i Nur";

3. Predškolska ustanova „Bambini";

4.Predškolska ustanova "Behar";

5.„ВН CENTAR" Predškolska ustanova;

6.Predškolska ustanova "Bi-lingual Nursery School";

7. Predškolska ustanova „Vrtić Bombon";

8. Predškolska ustanova „Bonum";

9. Predškolska ustanova „Cvrčak";

10. Privatna predškolska ustanova „Ću-Ću";

11. Privatna predškolska ustanova „Discover me Academy";

12. Predškolska ustanova „Hokus-Pokus";

13. Privatna predškolska ustanova „Kid lUS";

14. Privatna predškolska ustanova „Kids Land";

15. Privatna predškolska ustanova „Maarif Kindergarden";

16. Privatna predškolska ustanova „Osmijeh";

17. Predškolska ustanova - Dječiji vrtić "Palčić";

18. Predškolska ustanova za odgoj i obrazovanje „Роnу"

19. Predškolska ustanova Richmond Park International Pre-School;

20. Predškolska ustanova „Smart";

21. Predškolska ustanova „Dječji vrtić Srce";

22. Predškolska ustanova „Sretno djetinjstvo";

23. Predškolska ustanova "Dječji vrtić Sveta Obitelj"

24. Predškolska ustanova „Tom & Јеггу";

25. Predškolska ustanova „Waldorfski vrtić Kolibica". 

 

II
Sa predškolskim ustanovama iz tačke I ove odluke, a nakon provedene procedure za prijem djece, ministar za obrazovanje, nauku i mlade će zaključiti pojedinačne ugovore.

 

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

MINISTAR

Mr.Anis Krivić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: