Održavanje arteških bunara na području opštine Šamac

Datum objave: 11.03.2021. 08:14 / Izvor: Akta.ba, 26.02.2021.

SLUŽBENI GLASNIК

OPŠTINE ŠAMAC Broj 4

Petak, 26. februar 2021

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“,

broj:97/16 i 36/19), člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Opštine Šamac“, broj 12/15) , Načelnik opštine Šamac, d o n o s i

 

O D L U К U

o dodjeli ugovora

za nabavku usluge „ Održavanje arteških bunara na području opštine Šamac“

 

Član 1.

Prihvata se ponuda ponuđača КP „VODOVOD i КANALIZACIJA“ a.d. Šamac za nabavku usluge „Održavanje arteških bunara na području opštine Šamac“ i imenovanom ponuđaču dodjeljuje se Ugovor u iznosu od 5.982,90 КM bez PDV-a, odnosno 6.999,99 КM sa uračunatim PDV-om, putem direktnog sporazuma.

 

Član 2.

Po pravosnažnosti ove odluke, Opština Šamac će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će regulisati međusobna prava i obaveze za predmetnu javnu nabavku shodno zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

Član 3.

U postupku javne nabavke putem direktnog sporazuma Opština Šamac je kao ugovorni organ dana 12.02.2021. godine uputila zahtjev za dostavljanje ponude, ponuđaču КP „VODOVOD i КANALIZACIJA“ a.d. Šamac.

U roku ostavljenom za dostavljanje ponuda, istog dana dostavljena je ponuda gore navedenog ponuđača sa ukupnim iznosom ponude od 5.982,90 КM bez PDV-a, odnosno 6.999,99 КM sa uračunatim PDV-om.

 

Član 4.

Protiv ove Odluke dobavljač ima pravo prigovora Načelniku opštine u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o nabavci, a žalba nije dopuštena.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Opštine

Šamac“.

 

Broj: 01-022-40/2021 NAČELNIК OPŠTINE

Datum: 17.02.2021. god. Đorđe Milićević, dipl. ekon

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: