Održavanje asfaltnih puteva

Datum objave: 24.09.2019. 12:01 / Izvor: Akta.ba, 23.09.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-49-1-2940-10/19

Datum: 19.09.2019.godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1. a u vezi sa članom 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 18.09.2019.godine, sačinjenog od strane Komisije za nabavke imenovane rješenjem Općinskog načelnika, Općinski načelnik, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Najpovoljnija ponuda za radove u predmetu nabavke “Održavanje asfaltnih puteva”, po cijeni bez PDV-a od 17.385,00KM (slovima: sedamnaesthiljadatristotineosamdesetpet i 00/100 konvertibilnih maraka) odnasno sa PDV-om po cijeni od 20.340,45KM (slovima:dvadesethiljadatristotinečetrdeset i 45/100 konvertibilnih maraka) je ponuda ponuđača GEO PUT doo Maglaj .

 

II

Ponuda je dostavljena u Konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda koji je objavljen na Portalu javnih nabavki dana 05.09.2019.godine pod brojem: 375-7-3-254-3-94/19, kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

III

Obavezuje se izabrani ponuđači (ako nije uz ponudu dostavio) da u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke dostavi ugovornom organu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju svoju ličnu, ekonomsku i finansijsku sposobnost na način i u formi koja je propisana tenderskom dokumentacijom.

 

IV

Za realizaciju Odluke zadužuju se Služba za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove općine Tešanj.

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

VI

Ova odluka objavit će se na web-stranici Općine Tešanj www.opcina-tesanj.ba, shodno članu 70. stav 6.Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke za radove “Održavanje asfaltnih puteva” pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka broj:02-49-1-2940-2/19 od 03.09.2019.godine. Odabran je Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, koji je objavljen na Portalu javnih nabavki dana 05.09.2019.godine pod brojem: 375-7-3- 254-3-94/19, procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 17.000,00KM a kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

U ostavljenom roku za dostavu ponuda pristigla je 1 (jedna) ponuda i to ponuda ponuđača GEO PUT doo Maglaj.

 

Komisija za javne nabavke imenovana rješenjem Općinskog Načelnika broj:02-49-1-2940-5/19 od 13.09.2019. godine izvršila je dana 18.09.2019.godina javno otvaranje ponuda o čemu je sačinila Zapisnik sa otvaranja ponuda i isti proslijedila ponuđaču.

Komisija je na zatvorenoj sjednici izvršila provjeru formalne ispravnosti sadržaja pristigle ponude, te ustanovila daje ponuda ponuđača GEO PUT doo Maglaj formalno ispravna (sadržajno kompletne i ispravnog sadržaja) i da se kao takve može ocjenjivati u skladu sa zahtjevom za dostavu ponuda.

Tenderskom dokumentacijom je predviđena E-aukcija a budući da ima samo jedna ponuda istu po zakonu nije moguče provesti, pa je izvršeno rangiranje ponude bez E-aukcije.

Komisija je izvršila rangiranje prihvatljive ponuda prema kriteriju za izbor ponuda (najniža cijena ekonomski prihvatljive ponude) te sačinila konačnu listu ponuda, rangiranu po cijeni ponuda i utvrdila da je za radove predmetne nabavke najpovoljniji ponuđač :

 

1.         GEO PUT doo Maglaj

Shodno navedenom, Komisija za javnu nabavku je prema utvrđenom kriteriju “najniža cijena ekonomski prihvatljive ponude" preporučila Općinskom Načelniku, općine Tešanj (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj:08-49-l-2940-9/19 od 18.09.2019.godine), da se u predmetu javne nabavke radova “Održavanje asfaltnih puteva”, donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i da se kao najbolje ocijenjena prihvatljiva ponuda za radove određuje ponuda ponuđača GEO PUT doo Maglaj odnosno kako je to navedeno u tački I ove Odluke, te da se sa istim zaključi ugovor u skladu sa ponudom navedenog ponuđača za radove predmetne nabavke.

 

Uzimajući u obzir sve navedeno, a primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) kao najpovoljniji ponuđač izabrana je GEO      PUT doo Maglaj, sa cijenom bez PDV-a od 17.385,00KM (slovima: sedamnaesthiljadatristotineosamdesetpet i 00/100 konvertibilnih maraka) odnasno sa PDV-om po cijeni od 20.340,45KM (slovima:dvadesethiljadatristotinečetrdeset i 45/100 konvertibilnih maraka).

 

Pouka o pravnom lijeku: Žalba na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača izjavljuje se URŽ-u putem ugovornog organa u roku od 5 dana od dana prijema Odluke, na način propisan Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (SI.glasnik BiH broj:39/14).

 

DOSTAVLJENO:

1.         Ponuđač xl,

2.         Služba za fmansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove općine Tešanj,

3.         Web stranica općine, elektronski,

4.         Predmet.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: