Održavanje - odvodnja lokalnih i nekategorisanih asfaltnih saobraćajnica i ulica na području opštine Laktaši za 2021. godinu

Datum objave: 05.03.2021. 07:58 / Izvor: Akta.ba, 03.03.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA LAKTAŠI

Načelnik

 

Broj: 08-404-29/21

Datum: 03.03.2021. god.

 

Na osnovu člana člana 70.stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 82. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 08-404-29/21 od 03.03.2021. godine u postupku javne nabavke "Održavanje - odvodnja lokalnih i nekategorisanih asfaltnih saobraćajnica i ulica na području opštine Laktaši za 2021. godinu", Načelnik opštine je donio:

 

O D L U K U

o izboru najpovolјnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku broj: 08-404-29/21 od 03.03.2021. godine i ugovor za javnu nabavku "Održavanje - odvodnja lokalnih i nekategorisanih asfaltnih saobraćajnica i ulica na području opštine Laktaši za 2021. godinu", dodjelјuje se ponuđaču Centrokop Trans s.p. Laktaši, no ponudi broj: 02/21 od 02.03.2021, godine, za ponuđenu cijenu od 14.994,72 KM sa PDV-om.

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odjelјenje za stambeno-komunalne poslove.

 

Član 3.

Istovremeno, sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, ova odluka će se objaviti na veb-stranici www.opstina-laktasi.com. u skladu sa. članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

U skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama odluka o dodjeli ugovora se dostavlјa ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

 

Član 5,

Ugovorni organ zaklјučiće ugovor sa najpovolјnijim ponuđačem, pod uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji. Prije zaklјučenja ugovora, najpovolјniji ponuđač je dužan u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o izboru, ugovornom organu dostaviti dokumenta kojima dokazuje svoju ličnu i tehničku i profesionalnu sposobnost. Ovi dokumenti su navedeni u članu 45. stav (2) i članu 48. i 50. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14). Izabrani ponuđač je dužan dostaviti originale ili ovjerene fotokopije navedenih dokumenta, s tim što dokumenti u vezi sa članom 45. stav (2) ZJN-a ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana podnošenja ponude.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlјa se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 08-404-29/21 od 08.02.2021. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procjenjena vrijednost javne nabavke je 15.000,00 KM, sa PDV-om. Obavještenje o nabavci broj: 09-404-29/21 objavlјeno je 15.02.2021. godine na Portalu javnih nabavki pod referencom broj: 1121-1-2-14-3-16/21 sažetak obavještenja o nabavci objavlјen je u "Službenom glaniku Bosne i Hercegovine", broj: 11/21 od 19.02.2021. godine.

Komisija za nabavku imenovana je Rješenjem Načelnik opštine brog 08-404-29/21 od 03.03.2021. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavlila je dana 03.03.2021. godine Izvještaj o radu, zapisnik o ocjeni ponuda i preporuku o izboru najpovolјnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke za "Održavanje - odvodnja lokalnih i nekategorisanih asfaltnih saobraćajnica i ulica na području opštine Laktaši za 2021. godinu".

U postupku no izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu ietih o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno slјedeće:

-              da je ukupan broj pristiglih ponuda 1,

-              da su blagovremeno zaprimlјene 1 ponuda,

-              da je ponuda ponuđača (Centrokop Trans s.p. Laktaši ) prihvatlјiva.

U postupku donošenja ove odluke posebno je cjenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila oijenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Načelnik opštine nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovolјnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, od strane prihvatlјive ponude utvrđene je ukupan broj osvojenih bodova, na osnovu ponuđene cijene a što je vidlјivo u slјedećoj tabeli:

 

Red. broj

Ponuđač

Ponuđena cijena

Ukupan broj osvojenih bodova

1.

Centrokop Trans s.p. JTaktaši

14.994,72 KM

100 bodova 1 mjesto

 

Najpovolјniji ponuđač u ovom postupku javne nabavke dužan je u roku od 5 (pet) dana od prijema Odluke o izboru najpovolјnijeg ponuđača dostaviti dokaze prema članu 45. ZJN i članu 48. i 50. ZJN u svrhu dokazivanja činjenica datih u izjavi.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: