Održavanje šumskih kamionskih puteva: Vučija Poljana-Bobija i Vučija Poljana-Borovac

Datum objave: 23.09.2019. 08:15 / Izvor: Akta.ba, 17.09.2019.

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMARSTVA „ŠUME REPUBLIKE SRPSKE"a.d.SOKOLAC

-Direkcija Javnog preduzeća-

SOKOLAC

 

Broj: 02- 6632 /19

Dana: 17.09.2019.godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 51. Statuga JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d.Sokolac, člana 8. sgav (2) tačka f) Pravilnika o usposgavljanju i radu komisije za nabavke i Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, Uprava Javnog preduzeća na sjednici održanoj dana 13.09.2019. godine, kao ugovorni organ u postupku nabavke radova, d o n o s i

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijih ponuda za ustupanje radova na održavanju šumskih kamionskih puteva na području ŠG „Ribnik" Ribnik

 

Član 1.

Donosi se Odluka o izboru najpovoljnije ponude za ustupanje radova na održavanju šumskih kamionskih puteva na području ŠG „Ribnik" Ribnik, a na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke (Otvoreni postupak), broj: 1172-1-3-66-3-801/19 od 26.08.2019. godine, po kome su bile četiri (4) dostavljene ponude, a shodno Zapisniku Komisije za nabavke za analizu i ocjenu ponuda, broj: 01-3230-2/19, od 10.09.2019. godine i to:

LOT 1 - Održavanje šumskih kamionskih puteva: „Lisina-Ovčara", „Lisina-Bjeljevine", „Crkveno-Nugo-Babinjak" - najpovoljniji ponuđač „ĆUBIĆ-PETROL." D.O.O. RIBNIK.

LOT 2 - Održavanje šumskih kamionskih puteva: „Vučija Poljana-Bobija", „Vučija Poljana-Borovac" - najpovoljniji ponuđač „SAVANOVIĆ DB" D.o.o. VELIJE, RIBNIK.

 

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za komercijalne poslove i direktor ŠG „Ribnik" Ribnik.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Javna nabavka usluga u šumarstvu pokrenuta je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke radova u šumarstvu za potrebe ŠG „Ribnik" Ribnik" broj: 02-5873/19 od 20.08.2019.godine. U postupku predmetne nabavke zaprimljene su četiri (4) ponude, kao što je navedeno u članu 1. ove odluke. Kriterijum za izbor najpovoljnijih ponuđača je najniža cijena tehnički prihvatljive ponude, a razlozi za izbor najpovoljnijih ponuđača navedeni su u Zapisniku Komisije za nabavke za analizu i ocjenu ponuda broj: 01-3230-2/19 od 10.09.2019.godine, „E-aukcija" se ne može zakazati iz razloga jer je prispjela samo jedna ponuda po svakom LOT-u, te se postupak okončava u skladu sa članom 69. ZJN BiH.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni ponuđač može da uloži pismenu žalbu ugovornom organu u roku od 10 dana od prijema iste!

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: