Održavanje vozila u Područnom centru Istočno Sarajevo

Datum objave: 17.08.2017. 11:59 / Izvor: Akta.ba, 17.08.2017.

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA I PORESKA UPRAVA

Broj: 06/1.01/0203-404.2-34/17

BanjaLuka, 16.08.2017. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), po preporuci Komisije za nabavke, direktor Poreske uprave donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA SZTR "KOREKS" Istočno Novo Sarajevo za LOT 3

 

Ponuda ponuđača SZTR "KOREKS" Istočno Novo Sarajevo proglašava se prihvatljivom, te se imenovanom ponuđaču dodjeljuje ugovor za nabavku usluga održavanja vozila u Područnom centru Istočno Sarajevo LOT 3.

Po konačnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

Ugovorni organ će istovremeno uz ovu odluku obavjestiti učesnika postupka nabavke o rezultatima analize pristigle ponude, u skladu sa članom 71. Zakona.

 

Obrazloženje

Na osnovu Poziva za dostavljanje ponude, upućenog ponuđaču SZTR "KOREKS" Istočno Novo Sarajevo, proveden je pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga održavanja vozila u Područnom centru Istočno Sarajevo LOT 3.

Pregovarački postupak proveden je jer je otvoreni postupak za nabavku navedenih usluga, pokrenut na osnovu obavještenja o nabavci broj: 221-1-2-23-3-18/17, koje je objavljeno na Portalu javnih nabavki, dana 29.06.2017. godine i u "Službenom glasniku BiH" broj: 49/17 od 07.07.2017. godine, poništen iz razloga što u otvorenom postupku nije podnesena nijedna ponuda, čime su ispunjeni uslovi za poništavanje postupka nabavke iz člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama. Obavještenje o poništavanju postupka broj: 221-1-2-23-4-28/17 objavljeno je na Portalu javnih nabavki, dana 07.08.2017. godine

Analizom dostavljene ponude. primjenom kriterija "najniža cijena", Komisija za nabavke je mišljenja da je cijena ponude prihvatljiva i da se može smatrati konačnom, te je u skladu sa članom 65. Zakona o javnim nabavkama zapisnikom od 16.08.2017. godine dala preporuku direktoru da donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača SZTR "KOREKS" Istočno Novo Sarajevo, čija cijena ponude je 849,50 KM (ponuđač nije pdv obveznik), uz napomenu da ista u pravnom. ekonomskom i tehničkom smislu zadovoljava zahtjeve ugovornog organa.

Cijeneći navedeno ugovorni organ donosi odluku kao u dispozitivu.

 

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

U slučaju da Poreska uprava u toku postupka javne nabavke izvrši povredu odredbi zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, putem ugovornog organa na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona ojavnim nabakama.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: