Odvoz i zbrinjavanje medicinskog infektivnog otpada, oštrica, hemijskog i farmaceutskog otpada

Datum objave: 18.03.2021. 10:48 / Izvor: Akta.ba, 25.02.2021.

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA

U BANJOJ LUCI

 

UGOVORNI ORGAN       

DIREKTORICA

 

Broj: 01-590-4

Dana: 25. 02. 2021. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 3. Zakona o javnim nabavkama BiH (SI. glasnik BiH 39/14), te na osnovu zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i preporuke Komisije za javnu nabavku broj 01-491-4 od 21. 02. 2020. godine, a sve u vezi sa konkurentskim zahtjevom za dostavljanje ponuda radi nabavke usluga odvoza i zbrinjavanja medicinskog infektivnog otpada i oštrica, hemijskog i farmaceutskog otpada, podjeljeno u dva lota, Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja e-aukcije (Službeni glasnik BiH broj 66/16), te obavještenjem koje je objavljeno na Portalu javnih nabavki pod brojem broj 765-7-2-77-3-74/21 od 15. 02. 2021. godine Ugovorni organ je donio sljedeću:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Prihvata se u cjelosti zapisnik i preporuka Komisije iz preambule ove odluke, te se slijedom toga ugovor za nabavku usluga odvoza i zbrinjavanja medicinskog infektivnog otpada i oštrica, hemijskog i farmaceutskog otpada, podjeljeno u dva lota, dodjeljuje ponuđaču „Есо group" d.o.o. Banja Luka po ponudi broj 05/2021 od 22. 02. 2021. godine kako slijedi:

- za lot 1 - odvoz i zbrinjavanje medicinskog infektivnog otpada i oštrica sa cijenom od 47.600,00 KM bez PDV-a, odnosno sa ukupnom cijenom od 55.692,00 KM sa PDV-om.

- za lot 2 - odvoz i zbrinjavanje hemijskog i farmaceutskog otpada sa cijenom od 1.098,00 KM bez PDV-a, odnosno sa ukupnom cijenom u iznosu od 1.284,66 KM sa PDV-om.

Ovu odluku dostaviti izabranom ponuđaču zajedno sa zapisikom o pregledu i ocjeni ponuda kao obavještenje o dodjeli ugovora putem e-mail-a.

 

Obrazloženje

U ovom postupku nabavke zaprimljena je samo jedna ponuda i to ponuđača „Есо group" d.o.o. Banja Luka, koju je Komisija za javne nabavke ocijenila kao prihvatljivu. U skladu sa naprijed navedenim donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA:

Ponuđač koji nije zadovoljan ovom odlukom ima pravo da izjavi žalbu u roku od pet dana od dana prijema ove odluke, a u skladu sa odredbama člana 101. ZJN.

 

DOSTAVLJENO:

1. „Есо group" d.o.o. Banja Luka. Bulevar sroske voiske 17

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: