Oglašavanje Lutrije BiH na Sarajevo Film Festivalu

Datum objave: 07.08.2017. 15:53 / Izvor: Akta.ba, 28.07.2017.

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o. SARAJEVO

Broj: 1451 -6-SH/17

Datum: 28.07.2017. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", br.39/14) i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj 1451 -5-5H/17 od 27.07.2017. godine, direktor Lutrije Bosne i Hercegovine, donosi

O D L U K U

o izboru ponudača po pregovaračkom postupku bez objave obavještenja br. 130/17 od 14.07.2017. godine

 

1. Po pregovaračkom postupku bez objave obavještenja broj 130/17, za nabavku usluga, oglašavanje Lutrije BiH na Sarajevo Film Festivalu, a u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke, bira se:

Udruženje gradana i umjetnika „OBALA ART CENTAR" Sarajevo, sa osvojenih 100 bodova i cijenom od 30.000,00 KM bez PDV-a

2. Ponudač iz stava 1. ove Odluke je izabran obzirom da je pristigla samo jedna ponuda, koja je kvalificirana i u potpunosti zadovoljava sve potrebne kriterije iz poziva na pregovarački postupak bez objave obavještenja, u skladu sa članom 21. stav 1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama BiH.

3. Obavještenje o predmetnoj javnoj nabavci je objavljeno na web stranici Ugovornog organa.

4. Izabranom ponuđaču ponuditi dodjelu ugovora o nabavci.

5. Za realizaciju ove odluke odgovorni su Sektor za pravne i opšte poslove i Sektor za finansijske poslove.

6. Ponudač koji je učestvovao u postupku nadmetanja može, radi zaštite svojih prava, izjaviti žalbu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Prigovor se dostavlja Ugovornom organu, a o istom odlučuje Nadzorni odbor Lutrije Bosne i Hercegovine.

7. Dalji postupak po ovoj odluci provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

 8. Ova Odluka se primjenjuje danom donošenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: