Ogrevno drvo za toplifikaciju

Datum objave: 24.09.2019. 09:56 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.09.2019.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

521-1-1-63-5-15/19Broj obavještenja o nabavci 521-1-1-63-3-12/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ''9.SEPTEMBAR'' DD SREBRENIK
IDB/JIB 4209226990004
Kontakt osoba Suada Hasanović
Adresa Kiseljaci bb
Poštanski broj 75350 Srebrenik (bhp sa)
Općina/Grad Srebrenik
Telefon (035) 645-714
Faks (035) 644-032
Elektronska pošta 9septembar.jkp@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Srebrenik

I 2.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ogrevnog drveta za toplifikaciju

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka goriva na bazi drveta-drvna sječka

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09111400-4 Goriva na bazi drva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

4000

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Srebrenik ,ulica Kiseljaci bb

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO TELETINA SOKOLAC 4402801030004 Sokolac Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

120000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

120000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

16.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

120000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

120000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
521-1-1-63-5-15/19
PODIJELI: