Ogrevno drvo

Datum objave:09.10.2019. 10:08 / Izvor: Akta.ba, 13.09.2019.

Broj :02-404-48-4/19

Trnovo, 13.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1.tačka b) i člana 70.stav 1.,3. i b.Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", broj 90/14 ), Pravilnika o iostupku direktnog sporazuma opštine Trnovo („Službeni novine grada Istočno Sarajevo", broj: 7/15), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 ), člana 65. Statuta opštine Trnovo („Službeni novine grada Istočno Sarajevo", broj: 18/17), kao i Zapisnika Кomisije broj:02-014-40/19 od 01.04.2019. godine, načelnik opštine Trnovo d o n o s i

 

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku broj: 02-404-48/19

 

I

Ugovor za javnu nabavku koja se odnosi na nabavku roba- Nabavka ogrevnog drveta, JRJN:09111400-4, dodjeljuje se ponuđaču ZP "OGREV TRANS" ZORAN ELEZ, s.p., TRNOVO.

 

II        

 

Izbor najpovoljnijeg ponuđača navedenog predmeta nabavke je izvršen postupkom direktnog sporazuma u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj 39/14).

 

III      

Sva prava i obaveze između izabranog ponuđača ZP "OGREV TRANS" ZORAN ELEZ, s.p., TRNOVO i Opštine Trnovo će se regulisati posebnim Ugovorom.

 

IV       

Ova Odluka će se objaviti na veb -stranici opštine Trnovo, istovremeno sa upućivanjem ionuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavkeje pokrenut Odlukom o pokretanju postupka broj: 02-404-48/19 od 04.09.2019 . godine, a Odlukom broj: 02-014-40/19 od 01.04.2019. godine imenovanaje Кomisija za provođenje postupka.

 

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma, na osnovu procjenjene vrijednosti od 769,23 КM bez PDV-a.

 

Pismeni zahtjev za dostavu ponude broj: 02-404-48-1/19 od 04.09.2019. godine, upućen je ponuđaču ZP "OGREV TRANS" ZORAN ELEZ, s.p., TRNOVO, na koji je ponuđač odgovorio pismenom ponudom-prijedlogom cijene broj: 36/19 od 09.09.2019. godine

Prijedlog cijene ponuđača ZP "OGREV TRANS" ZORAN ELEZ, s.p., TRNOVO je 769,20 КM (bez PDV-a), odnosno 900,00 КM ( sa PDV-om).

 

Način plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja fakture

Rok i mjesto isporuke: u roku od 5 dana od dana zaključivanja ugovora, Opština Trnovo Кomisijaje jednoglasno donijela Odluku da prihvati ponudu ponuđača ZP "OGREV TRANS" ZORAN ELEZ, s.p., TRNOVO u vrijednosti od 769,20 КM bez PDV-a i predložila Preporukom broj: 02-404-48-3/19 od 13.09.2019. godine, da se sa ponuđačem potpiše Ugovor za izvršenje navedenog predmeta nabavke.

Na osnovu svega gore navedenog je odlučeno kao u dispozitivu^dljuke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: