Oprema za monitoring core mreže, sistema naplate cestarine i sistema nadzora i daljinskog upravljanja autocestom

Datum objave: 01.06.2021. 14:42 / Izvor: Akta.ba, 20.05.2021.

JP Autoceste FBiH

Datum: 20.05.2021. godine

Na osnovu člana 70. st. (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) te člana 15. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar br.: NO 1.01-724- 11/15 od 24.02.2015. godine i NO 1.01-3309-3/19 od 26.07.2019. godine i preporuke Komisije za javne nabavke konstatovane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-01.3-12485-9/20 ES od 06.05.2021. godine, direktor Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi sljedeću:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I             

Ugovor za isporuku roba: "Nabavka opreme za monitoring ćore mreže, sistema naplate cestarine i sistema nadzora i daljinskog upravljanja cestom" u ukupnoj vrijednosti od 58.482,45 KM sa uračunatim PDV-om dodjeljuje se ponuđaču XSOFT d.o.o. Mostar, sa registrovanim sjedištem u ulici Vukovarska 18b, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina, ID broj: 4227689130002, koji je jedini dostavio ponudu, a koja je prihvatljiva.

II            

Ugovor se zaključuje nakon provedenog otvorenog postupka za koji je dana 10.03.2021. godine objavljeno Obavještenje o nabavci, broj: 266-1-1-36-3-252/21 na Portalu javnih nabavki. U provedenom postupku zaprimljena je 1 (jedna) ponuda te je za istu utvrđeno da ispunjava sve uslove i zahtjeve propisane tenderskom dokumentacijom.

III           

U ovom postupku je predviđeno provođenje e-aukcije, ali kako je zaprimljena samo jedna ponuda te je ista prihvatljiva, e-aukcija se ne može zakazati, u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („SI. glasnik BiH" broj 66/16), nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.

IV          

U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar će ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici: www.jpautoceste.ba i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke.

Obrazloženje

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar je u skladu sa članom 14. stav (1), 17. stav (1), 18. stav (1) i 19. stav (1) Zakona pokrenulo otvoreni postupak, broj 01-01.3-12485/20 ES: "Nabavka opreme za monitoring ćore mreže, sistema naplate cestarine i sistema nadzora i daljinskog upravljanja cestom". Na Portalu javnih nabavki objavljeno je obavještenje o nabavci broj: 266-1-1-36-3-252/21 dana 10.03.2021. godine. Kriterij za dodjelu ugovora je "najniža cijena".

Na osnovu Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije izvršeno je javno otvaranje ponuda dana 30.03.2021. godine u 10:30 u prostorijama JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, Operativni ured Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 19, Sarajevo, što je konstatovano u Zapisniku o otvaranju ponuda. Komisija je na javnom otvaranju ponuda konstatovala da je ponudu predao 1 (jedan) ponuđač.

Komisija je prema članu 65. Zakona pristupila pregledu i ocjeni ponuda, što je evidentirano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-01.3-12485-9/20 ES od 06.05.2021. godine, koji je sastavni dio ove Odluke.

Shodno prijedlogu i preporuci Komisije za nabavke, koju je ugovorni organ prihvatio, ugovor za nabavku roba "Nabavka opreme za monitoring ćore mreže, sistema naplate cestarine i sistema nadzora i daljinskog upravljanja cestom" u ukupnoj vrijednosti od 58.482,45 KM sa uračunatim PDV-om dodjeljuje se ponuđaču XSOFT d.o.o. Mostar, sa registrovanim sjedištem u ulici Vukovarska 18b, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina, ID broj: 4227689130002, koji je jedini dostavio ponudu, a koja je prihvatljiva.

Shodno navedenom, ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije i donio Odluku kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji'ne može biti manje od tri.

Direktor: Adnana Terzić

Izvršni direktor za upravljanje i održavanje: Marin Jelčić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: