Oprema za zamjenu dotrajalog stuba s reflektorima

Datum objave: 16.09.2019. 15:33 / Izvor: Akta.ba, 11.09.2019.

Broj: 01-483/2019-10

Datum: 11. rujan 2019. godine

 

Na temelju članka 64. stavak 1. točka a), članka 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (,,S1. glasnik BiH", broj 39/14), i članka 45. Statuta Društva, a na temelju Odgovora na Zahtjev za mišljenje broj: 11-49-1316-1/19 od 29. kolovoza 2019. godine od strane Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija, te postupajući po Preporuci imenovanih službenika broj: 01-483/2019-9 od 10. rujna 2019. godine, u konkurentnom postupku javne nabave robe „Zamjena dotrajalog stuba s reflektorima", pokrenute na zahtjev Sektora tehnike i održavanja, Ravnatelj Društva Javnog poduzeća „Međunarodna Zračna luka - aerodrom Mostar" d.o.o. Mostar donio je

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

Članak 1.

Prihvaća se Preporuka imenovanih službenika, broj: 01-483/2019-9 od 10. rujna 2019. godine i ugovor za javnu nabavu robe - „Zamjena dotrajalog stuba s reflektorima" dodjeljuje se ponuditelju „AMITEA" d.o.o. Mostar, za ponuđenu cijenu od 31.883,25 KM bez PDV-a i rokom isporuke od 3 dana od dana potpisivanja ugovora, kao najbolje ocijenjenom ponuditelju.

Članak 2.

Prijedlog ugovora o nabavi dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju u roku od deset dana, od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Sektor ekonomsko-financijskih, poslova.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici JP Međunarodna Zračna luka - aerodrom Mostar, istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, u skladu s člankom 70. stavak 6. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, u skladu s člankom 71. stavak 2. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 01-483/2019.

Javna nabava je provedena putem konkurentnog zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-a je 34.000,00 KM.

Imenovani službenici dostavilli su dana 10. rujna 2019 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 01-483/2019-9.

U postupku po Zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da su imenovani službenici za javnu nabavu blagovremeno i pravilno obavili otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinjen odgovarajući Zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-    da je ukupan broj pristiglih ponuda dvije;

-    da su blagovremeno zaprimljene ponude;

-    da su obje ponude kvalificirane;

-    da je ponuda tvrtke „AMITEA" d.o.o. Mostar nakon odrađenog bodovanja najpovoljnija i kao takva prvorangirana.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da su imenovani službenici, pravilno i potpuno, dali ocjenu prispjelih ponuda, u skladu s kriterijima iz zahtjeva i poziva.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponudite]) najbolje ocijenjen uvažavajući kriterije cijene i roka isporuke.

Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak 1. točka a). Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, a sve sukladno Zakonu o javnim nabavama.

 

Ravnatelj:

dipl. iur. Marin Raspudić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: