Osiguranje radnika opštine Bratunac i osiguranje imovine (zgrade Doma kulture, zgrade Teritorijalne vatrogasne jedinice i opreme ovih objekata)

Datum objave: 08.03.2021. 08:15 / Izvor: Akta.ba, 28.01.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA BRATUNAC

NAČELNIK

 

Broj: 02-020-57/21

Datum:28.01.2021.god.

 

Na osnovu člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), člana 10 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14 (Službeni Bilten opštine Bratunac br. 4/2014) i čl.67 Statuta opštine Bratunac („Sl.Glasnik opštine Bratunac" br.10/2017), u postupku javne nabavke usluga osiguranja radnika opštine Bratunac i osiguranja imovine, Načelnik opštine donosi:

 

ODLUKU

 

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

 

Prihvata se prijedlog cijene i ugovor za javnu nabavku usluga „Osiguranje radnika opštine Bratunac i osiguranja imovine (zgrade Doma kulture, zgrade Teritorijalne vatrogasne jedinice i opreme ovih objekata)" dodjelјuje se ponuđaču „GRAWE OSIGURANJE" AD Banja Luka, za ponuđenu cijenu od 1.382,57 KM, bez PDV-a.

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču „GRAWE OSIGURANJE" AD Banja Luka.

 

Član 3.

 

Ugovor će se zaklјučiti na način predviđen članom 12 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14 (Službeni Bilten opštine Bratunac br. 4/2014).

 

Član 4.

 

Ova odluka objaviće se na veb-stranici opštine Bratunac www.opstinabratunac.com istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlјa se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENјE

 

Postupak javne nabavke usluga „Osiguranje radnika opštine Bratunac i osiguranja imovine (zgrade Doma kulture, zgrade Teritorijalne vatrogasne jedinice i opreme ovih objekata)" pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-020-57/21 od 21.01.2021. godine.

 

Javna nabavka provedena je putem direktnog sporazuma.

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 2.000,00 KM.

 

Pismeni zahtjev za dostavu prijedloga cijena upućen je ponuđaču „GRAWE OSIGURANJE" AD Banja Luka. Prijedlog cijene po upućenom pozivu br.4/20 primlјen je 27.01.2021.god. Ukupna ponuđena cijena bez PDV-a je 1.382,57 KM.

 

Na osnovu dostavlјenog prijedloga cijene utvrđeno je da je ponuđač kvalifikovan da uredno izvrši predmetnu nabavku i da je ponudio prihvatlјivu cijenu za ovu javnu nabavku.

 

U vezi navedenog a primjenom odredbi Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14(Službeni Bilten opštine Bratunac br. 4/2014) odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

NAČELNIK OPŠTINE

 

Srđan Rankić,dipl.pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: