Osiguranje uposlenika organa uprave Srebrenik

Datum objave: 20.01.2016. 15:07 / Izvor: Akta.ba, 11.01.2016.

Broj: 07-4909/15

Datum, 11. 12. 2015. Godine

 

Na osnovu člana 89. stav (1) i 70. stav. (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o izvršenju budžeta općine Srebrenik, („Sužbeni glasnik općine Srebrenik", broj: 2/15) i čl. 38. i 118. Statuta općine Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik", broj: 1/08), Općinski načelnik, donosi:

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

I

Najpovoljnija prihvatljiva ponuda za LOT 2 - Osiguranje uposlenika organa uprave Srebrenik, je ponuda dostavljena od ponuđača DD TRIGLAV OSIGURANJE PODRUŽNICA TUZLA, u ukupnom iznosu od 2.603,52 KM

 

II

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke, dostaviti dokaze po članu 45. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu Konkurentskog zahtjeva broj: 07-4909/15 od 26. 11. 2015. godine, objavljenom na Portalu javnih nabavki, obavještenje o nabavci br. 761-7-2-98-3-50/15 od 26. 11. 2015. godine, proveden je postupak prikupljanja ponuda za ugovaranje osiguranja imovine, uposlenika i osiguranje općinskih i vatrogasnih vozila za 2016. godinu.

 

Ponude po Konkurentskom zahtjevu za LOT 2 su dostavili sljedeći ponuđači:

1. DD VGT VISOKO u ukupnom iznosu od 3.593,40 KM

2. BOSNA-SUNCE OSIGURANJE, PODRUŽNICA TUZLA u iznosu od 3.390,00 KM

3. ASA OSIGURANJE SARAJEVO, u ukupnom iznosu od 2.983,20 KM

4. SARAJEVO OSIGURANJE DD PODRUŽNICA TUZLA, u iznosu od 2.712,00 KM

5. UNIQA OSIGURANJE DD SARAJEVO u ukupnom iznosu od 2.712,00 KM

6. DD TRIGLAV OSIGURANJE PODRUŽNICA TUZLA u ukupnom iznosu od 2.739,12 KM i ponuđenim popustom za LOT 2 u iznosu od 135,60 KM.

 

U prvom dijelu rada Komisije, konstatovano je da je, blagovremeno, pristiglo šest pravilno zatvorenih ponuda. Nakon toga, Komisija je iščitala ponuđene cijene i završila prvi dio svoga rada.

U drugom dijelu rada, Komisija je pristupila detaljnom pregledanju dostavljenih ponuda, u cilju utvrđivanja da li su dostavljeni svi traženi dokazi i da li isti ispunjavaju kvalifikacione uslove.

Pregledanjem ponuda ponuđača DD VGT VISOKO, BOSNA-SUNCE OSIGURANJE, PODRUŽNICA TUZLA, ASA OSIGURANJE SARAJEVO, SARAJEVO OSIGURANJE DD PODRUŽNICA TUZLA, UNIQA OSIGURANJE DD SARAJEVO, DD TRIGLAV OSIGURANJE PODRUŽNICA TUZLA Komisija je konstatovala da su iste potpune tj, da su dostavljeni svi dokazi za kvalifikaciju i isti zadovoljavaju zahtijevane uslove, i prihvatljive su za daljnje razmatranje.

Detaljno su razmatrani finansijski dijelovi ponuda za LOT 2 te je komisija konstatovala da su 

isti prihvatljivi za ugovorni organ.

Komisija, nakon stoje izvršila vrednovanje ponuda po zadatom kriteriju, predlaže Ugovornom organu da zaključi ugovor, a koji se odnosi na javnu nabavku LOT 2 - Osiguranje uposlenika organa uprave Srebrenik sa ponuđačem DD TRIGLAV OSIGURANJE PODRUŽNICA TUZLA u ukupnom iznosu od 2.603,52 KM, a što je i prihvaćeno.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Dostavljeno:

 

Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: