Otopine i potrošni materijal za hematološki brojač 5 diff sa automatskim semplerom

Datum objave: 10.03.2021. 15:53 / Izvor: Akta.ba, 05.03.2021.

Broj: 1634/21 Zenica, 05.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj:39/14) i člana 36. Statuta Kantonalnog zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu br. 7732/17 od 11.12.2017.godine, v.d. direktor Kantonainog zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu Zenica na prijedlog Komisije, d o n o s i

 

O D L U K U

 

O iZBORU NAJPOVOLJNiJE PONUDE i DODJELI UGOVORA

 

i

 

Za najpovoijniju ponudu u postupku javne nabavke (otvoreni postupak) roba -laboratorijski materijal, hemikalije i prateći materijal za 2021.godinu, LOT 9 - otopine i potrošni materijai za hematoioški brojač 5 diff sa automatskim semplerom koji je pokrenut Odlukom Upravnog odbora br.408/21 od 20.01.2021.godine, a za koji je objavljeno Obavještenje o nabavci broj:996-1-1-29-3-2/21 dana 25.01.2021.godine na portalu javnih nabavki i u "Službenom glasniku BiH" broj:6/21 od 29.01.2021.godine, izabran je slijedeči ponuđač:

 

"BROMABEL" D.O.O. BANJA LUKA

 

II

 

Po okončanju roka za prigovor-žalbu ugovorni organ će sa izabranim ponuđačem iz tačke I ove odluke zaključit ugovor kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

III

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOZENJE

 

Komisija za provođenje otvorenog postupka imenovana Rješenjem direktora broj:816/21 od 02.02.2021 .godine, izvršila je dana 15.02.2021 .godine javno otvaranje blagovremeno pristiglih ponuda i utvrdila da se za lot 9 prijavio jedan ponuđač i to: "Bromabel" d.o.o. Banja Luka

 

Komisija za provođenje otvorenog postupka izvršila je otvaranje i pregled ponude, te konstatovala da ponuda ispunjava formalno-pravne uslove koji su traženi u tenderskoj dokumentaciji. U daljem toku provođenju otvorenog postupka, Komisija je utvrdila da u skladu sa kriterijem vrednovanja (najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude), ocjenjena prihvatljiva ponuda ponuđača "Bromabel" d.o.o. Banja Luka sa ponuđenom cijenom u iznosu od 9.842,68 KM (bez PDV-a).

 

Na osnovu naprijed navedenog odlučeno je kao i u dispozitivu ove odluke.

 

PRAVNA POUKA: Svaki ponuđač koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, ima pravo da podnese žalbu Ugovornom organu, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: