Papir i ostali kancelarijski materijal, toneri ketridži i ostali materijal

Datum objave: 21.01.2016. 10:24 / Izvor: Akta.ba, 20.01.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON

SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA TRAVNIK

NAČELNIK

 

Broj: 01-49-1175/15

Datum: 12.01.2016. godine

 

„IBRA" d.o.o. Travnik

„R&S" d.o.o. Sarajevo

„PRIMA PROM" d.o.o. Banja Luka

„ELKOM" d.o.o. Vitez

„MAKROMIKRO" d.o.o. Sarajevo

 

PREDMET: Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke

U skladu sa članom 71 Zakona o javnim nabavkama BiH ( Službeni glasnik BiH" broj 39/14) obavještavamo Vas da smo u otvorenom postupku javne nabavke broj 01-49-1175/15. za nabavku roba - nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Travnik u 2015.godini. donijeli Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-49-1175/15 od 12 01 2016.godine. kojim je kao najpovoljniji, a na osnovu kriterija najniža cijena, izabran ponuđač „IBRA" d.o.o. Travnik za:

- LOT I - Papir i ostali kancelarijski materijal, sa ponuđenom cijenom od 21 313.65 KM sa uraćunatim PDV-om.

- LOT II - Toneri ketridži i ostali materijal sa ponuđenom cijenom od 16 481.50 KM sa uraćunatim PDV-om;

 

PRILOG

Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-49-1175/15 od 12.01.2016.godine Zapisnik o ocjeni ponuda broj 01-49-1175/15 od 12 01.

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON

SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA TRAVNIK

NAČELNIK

Broj 01-49-1175/15

Datum: 12.01.2016. godine

 

Na osnovu člana 64 stav 1. taćka b). člana 70. stav 1.. 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH\ broj 39/14). člana 39. Statuta Općine Travnik ("Službene novine Općine Travnik", broj 11/05 - Prečišćeni tekst), a u vezi s preporukom Komisije za javne nabavke broj 01-49-1175/15 od 08 01.2016 godine, načelnik Općine Travnik donosi

 

R J E Š E NJ E

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Dodjeljuje se ugovor za javnu nabavku roba - nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Travnik u 2016.godini na osnovu kriterija najniža cijena, ponuđaču IBRA" d o.o Travnik kao najbolje ocijenjenom ponuđaču i to za

- za LOT I - Papir i ostali kancelarijski materijal, sa ponuđenom cijenom od 21.313.65 KM sa uračunatim PDV-om.

- za LOT II - Toneri, ketridži i ostali materijal sa ponuđenom cijenom od 16.481.50 KM sa uračunatim PDV-om

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis gore izabranom ponuđaču po protoku roka od 10 dana od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude

 

Član 3.

Za izvršenje ovog Rješenja zadužuje se Služba za zajedničke i komunalne poslove.

 

Član 4

Ova odluka objavit će se na web-stranici Općine Travnik istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke shodno članu 70 stav 6. Zakona o javnim nabavkama

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke shodno članu 71. Stav 2. Zakona o javnim nabavakama

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke roba - nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Travnik u 2016.godini, proveden je putem otvorenog postupka broj: 01-49-1175/15 od 24.11.2015. godine.

Procijenjena vrijednost javne nabavke za nabavku roba - nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Travnik u 2016.godini iznosi 70.000 00 KM sa uraćunatim PDV-om odnosno 59.829.07 KM bez PDV-a KM bez uraćunatog PDV-a odnosno za LOT I - Papir i ostali kancelarijski materijal iznosi 35.000.00 KM sa uračunatim PDV-om. odnosno 29 914.53 KM bez uraćunatog PDV-a. te i za LOT II - Toneri. ketridži i ostali material iznosi 35.000.00 KM sa uraćunatim PDV-om. odnosno 29.914.53 KM bez uraćunatog PDV-a

Obavijest o nabavci broj: 54-1-1-107-3-74/15 objavljena je na portal javnih nabavki, sa tenderskom dokumentacijom

Komisija za javne nabavke Općine Travnik, imenovana Rješenjem općinskog načelnika broj: 01-34-16-1218/15 od 02.11 2015.godine. dostavila je dana 11.01.2016. godine općinskom načelniku zapisnik broj: 01-49-1175/15. o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Travnik u 2016.godini U postupku po dostavljanju zapisnika konstatovano je da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i ispravno izvršila javno otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda te da je prispjelo pet ponuda sljedećiih ponuđača IBRA" d.o o Travnik. „R&S' d o o Sarajevo PRIMA PROM d.o.o Banja Luka. -ELKOM d.o.o Vitez I ,MAKROMIKRO" d.o.o Sarajevo, te da su sve blagovremene i prihvatljive

Tokom donošenja ovog rješenja posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, računsku kontrolu ponuđenih cijena, te ocjenu prispjelih ponuda shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije te da je tražila obrazloženje za ponuđenu cijenu koju je dao ponuđač IBRA"d.o o Travnik U postupku ocjene provedenog postupka načelnik Općine nije našao nepravilnosti ili propuste u radu, koji bi eventualno bili razlog za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke Naime utvrđeno je da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Tenderskom dokumentacijom

U postupku ocjene provedenog postupka načelnik Općine nije našao nepravilnosti ili propuste u radu. koji bi eventualno bili razlog za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke. Naime utvrđeno je da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Tenderskom dokumentacijom.

Na osnovu kriterija najniža cijena:

- Za LOT I - Papir i ostali kancelarijski materijal izabran je ponuđač IBRA d.o.o. Travnik sa ponuđenom cijenom od 21.313.65 KM sa uraćunatim PDV-om. dok su ostali ponuđači, čije su ponude prihvatljive ponudili sljedeće cijene:

- ''ELKOM" d o o. Vitez sa ponuđenom cijenom od 25.977.55 KM sa uraćunatim PDV-om:

- ,.R&S* d.o.o. Sarajevo sa ponuđenom cijenom od 26.162.12 KM sa uraćunatim PDV-om. nakon računske kontrole 21.248.548 KM

-  PRIMA PROM d o.o. Banja Luka sa ponuđenom cijenom od 27 378.60 KM sa uraćunatim PDV-om

- Za LOT II -Toneri. ketridži i ostali materijal izabran je ponuđač IBRAu d.o.o. Travnik sa ponuđenom cijenom od 16 481 50 KM sa uračunatim PDV-om dok su ostali ponuđači, čije su ponude prihvatljive ponudili sljedeće cijene

- „R&S" d.o.o. Sarajevo sa ponuđenom cijenom od 20.592 41 KM sa uračunatim PDV-om.

- MAKROMIKRO d.o.o Sarajevo sa ponuđenom cijenom od 22.970.44 KM sa uračunatim PDV-om. nakon računske kontrole 19.279.33 KM

- PRIMA PROM d.o.o. Banja Luka sa ponuđenom cijenom od 25 740.47 KM sa uračunatim PDV-om

Na osnovu izloženog, a u skladu sa članom 64.stav 1 tačka b) riješeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi BiH putem Ugovornog organa u pisanoj formi, najkasnije u roku od deset dana od prijema istog Naknada za žalbu je propisana članom 108 Zakona o javnim nabavakama. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti man

DOSTAVITI:

1 Ponuđačima x 4

2 Arhiva

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON

SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA TRAVNIK

Komisija za javne nabavke

1. Amira Đelilbašić

2. Mirjana Lovrinović

3. Azra Balagić

4. Razija Mujčić

 

Broj: 01-49-1175/15

Datum: 11.01.2016 god

Na osnovu člana 65 stav 2 Zakona o javnim nabavkama (..Službeni glasnik BiH broj 39/14) i Rješenja načelnika Opčine Travnik broj 01-34-16-1218/15 od 02 11.2015. godine. Komisija za javne nabavke u sastavu

- predsjednik

- član

- član

- tehn sekretar Komisije

je sačinila

ZAPISNIK O OCJENI PONUDA

U postupku javne nabavke broj: 01-49-1175/15. putem otvorenog postupka PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

Naziv javne nabavke - nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Travnik u 2016.godini

Vrsta predmeta javne nabavke - robe

Naziv i oznaka iz jedinstvenog riječnika Javne nabavke kod 30192000-1 kancelarijski materijal

Evidencijski broj javne nabavke - 01-49-1175/15 Procijenjena vrijednost javne nabavke 59.829,07 KM bez PDV-a Obavijest o nabavci broj 54-1-1-107-3-74/25 Zapisnik sa otvaranja ponuda - 18 12.2015.godine

Komisija za javne nabavke je dana 25.12.2015.godine započela sa radom i konstatovala da su pristigle ponude sljedećih ponuđača

1. IBRA d.o.o. Travnik

2. R&S d.o.o. Sarajevo

3. PRIMA PROM d.o.o Banja Luka

4. „ELKOM" d.o.o. Vitez

5. „MAKROMIKRO" d.o.o Sarajevo

Uvidom u dokumentaciju i pregledom iste. konstatovano je da su sve ponude blagovremene i da ponuđači ispunjavaju kvalifikacije iz poziva za dostavljanje ponuda

Komisija je potom pristupila računskoj kontroli ponuđenih cijena i ocjeni ponuda prispjelih ponuda te je nakon upoređivanja ponuđenih cijena utvrdila da ustanovila da su u ponudi ponuđača JBRA" d.o.o. Travnik ponuđene cijene neprirodno niske, u odnosu na ostale ponuđače. Za LOT I je ponuđena cijena za 21% niža od prosječne cijene prihvatljivih ponuda ostalih ponuđača a za LOT II je ponuđena cijena za više od 20% niža od cijene drugoplasirane prihvatljive ponude.

Zbog svega gore navedenog. Komisija je 25 12 2015.godine, predložila Ugovornom organu da zatraži od ponuđača JBRA d.o.o. Travnik obrazloženje ponuđene cijene i za LOTI i za LOT II u svemu se pridržavajući tenderske dokumentacije dobivene od strane Ugovornog organa.

Na osnovu preporuke Komisije. Ugovorni organ je dana 25 12 2015.godine zatražio od ponuđača JBRA" d.o.o Travnik obrazloženje ponuđenih cijena i za LOT I i za LOT II. U svom odgovoru od 30 12.2015.godine ponuđač JBRA" d.o.o. Travnik navodi da ne smatra da su njihove ponuđene cijene neprirodno niske, niti se mogu smatrati neprirodno niskima Dalje ističu da njihova firma egzistira od 1996.godine, te da su u tom periodu uspostavili dobru saradnju sa nizom dobavljača Zbog toga su bili u mogućnosti da nam ponude takve cijene, jer su im njihovi poslovni partneri dali extra rabate i cijene za robe koje se nalaze na specifikaciji tenderske dokumentacije. Iz razloga što njihov dobavljači imaju veliki broj tonera na zalihama, dali su im robu po posebnim uslovima cijenama. Zato su mišljenja da cijene koje su oni ponudili sigurno se ne mogu smatrat neprirodno niskima Uz svoje obrazloženje, kao dokaz svojih navoda su priložili kalkulaciju, tj. obračunski list broj 911/2015 od 15 10.2015.godine iz kojeg se vidi po kojoj cijeni oni nabavljaju kancelarijski materijal

Nakon dostavljenog zadovoljavajućeg obrazloženja ponuđača JBRA' d.o.o. Travnik. Komisija je nastavila sa radom i pristupila ocjeni prispjelih ponuda te je nakon detaljnog pregleda i računske kontrole, utvrdila da su ponuđači, a prema kriteriju najniža cijena zauzeli sljedeći poredak i to za

LOT I - Papir i ostali kancelarijski materijal - oznaka i naziv iz JRJN: 30197630-1

1. ''iBRA" d.o.o. Travnik sa ponuđenom cijenom od 21 313.65 KM sa uračunatim PDV-om:

2. „ELKOM" d.o.o. Vitez sa ponuđenom cijenom od 25.977.55 KM sa uračunatim PDV-om:

3. „R&S" d.o.o. Sarajevo sa ponuđenom cijenom od 26.162 12 KM sa uračunatim PDV-om.

4. „PRIMA PROM" d.o.o. Banja Luka sa ponuđenom cijenom od 27.378.60 KM sa uračunatim PDV-om

LOT II -Toneri, ketridži i ostali materijal - oznaka i naziv iz JRJN: 30125110-5

1. ''IBRA'' d.o.o. Travnik sa ponuđenom cijenom od 16.481.50 KM sa uračunatim PDV-om:

2. R&S d.o.o. Sarajevo sa ponuđenom cijenom od 20.592.41 KM sa uračunatim PDV-om. 

3. „MAKROMIKRO" d.o.o. Sarajevo sa ponuđenom cijenom od 22.970 44 KM sa uraćunatim PDV-om. nakon

4. „PRIMA PROM ' d.o.o Banja Luka sa ponuđenom cijenom od 25 740,47 KM sa uraćunatim PDV-om:

Na osnovu gore navedenog Komisija jednoglasno daje ugovornom organu

PREPORUKU

Da u skladu sa članom 64. stav 1. tačka b. i članom 65. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14) dodijeli ugovor za nabavku roba - nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Općine Travnik u 2016.godini, a na osnovu kriterija najniža cijena.

- za LOT I - Papir i ostali kancelarijski materijal, ponuđaču ..IBRA d.o.o. Travnik sa ponuđenom cijenom od 21 313,65 KM sa uraćunatim PDV-om.

- za LOT II - Toneri, ketridži i ostali materijal ponuđaču IBRA' d.o.o. Travnik sa ponuđenom cijenom od 16.481.50 KM sa uraćunatim PDV-om

 

 

TEHN.SEKRETAR-ZAPISNICAR:

Razija Mujćić

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: