Pelet za potrebe grijanja ambulanti porodične medicine

Datum objave: 18.09.2019. 15:09 / Izvor: Akta.ba, 20.06.2019.

Broj: 01-30-173/19

Dana: 20.06.2019. godine

 

Na osnovu člana 25. Statuta Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prijedor, člana 70. Zakona o javnim nabavkama (SI. Glasnik BiH br. 39/14) i Zapisnika komisije za javne nabavke br. 01-30-172/19 od 17.06.2019. godine, direktorica Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prijedor, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača
 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke br. 01-30-172/19 od 17.06.2019. godine i ugovor za javnu nabavku peleta za potrebe grijanja ambulanti porodične medicine, dodjeljuje se ponuđaču: ENSA BH D.O.O. SRBAC, čija je cijena ponude: 13.900,00 KM bez PDV-a, odnosno 16.263,00 KM sa PDV-om.

Član 2.

Ponuda ponuđača iz člana 1. ove Odluke, u ekonomskom i tehničkom smislu, u potpunosti zadovoljava zahtjeve ugovornog organa.

Član 3.

Ponuđač se obavezuje da do isteka roka za žalbu, Ugovornom organu dostavi novi Obrazac za cijenu ponude koji će da odražava smanjene cijene iz e-aukcije, a u skladu sa tačkom 6.6. Tenderske dokumentacije.

Član 4.

Po okončanju roka za žalbu Ugovorni organ će sa izabranim ponuđačem sklopiti Ugovor, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezano za predmetnu javnu nabavku shodno uslovima ugovornog organa navedenim u Konkurentskom zahtjevu i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. Stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Ugovorni organ je u skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama, pokrenuo postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva, za nabavku peleta, te donio odluku o pokretanju postupka javne nabavke, br. 01-30-131/19 od 17.05.2019. god.

Dana 20.05.2019. godine, Ugovorni organ je objavic obavještenje o nabavci na Portalu javnih nabavki, evidencijski broj nabavke 1029-7-1-25-3-13/19.

Komisija je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda dana 06.06.2019. godine u 12:30 časova, o čemu je sačinila zapisnik koji je dostavljen svim ponuđačima koji su učestvovali u ovom postupku nabavke.

Nakon otvaranja ponuda, Komisija je pristupila pregledu, ocjeni i poređenju prispjelih ponuda, te utvrdila:

- da su do ostavljenog roka za dostavu ponuda pristigle ponude dva (2) ponuđača;

- da nije bilo neblagovremenih ponuda;

- da su obe ponude prihvatljive za ugovorni organ i da mogu učestvovati u E-aukciji.

U skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (“Službeni glasnik BiH”, broj 66/16) i tačkom 6.6. tenderske dokumentacije, E-aukcija je zakazana za 19.06.2019. godine (srijeda) u 12:00 časova.

Nakon održane E-aukcije u trajanju od 10 minuta, a u skladu sa izvještajem o toku i završetku E-aukcije, Komisija je konstatovala daje došlo do promjene cijene i utvrdila konačnu rang-listu, kako slijedi:

Rang

lista

Naziv ponuđača

Ukupna cijena ponude bez PDV-a (KM)

Ponuđeni

popust

Ukupna cijena ponude bez PDV-a sa popustom

            (EM)   

1.

ENSA BH D.O.O. SRBAC

13.900,00

-

13.900,00

2.

HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO

13.984,00

-

13.984,00

 

Upostupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, shodno utvrđenom kriterijumu iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, direktorica Ustanove nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno daje Komisija u svemu pravilno postupila te daje izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem Ugovornog organa, u roku od pet (5) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se ulaže u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, na način propisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: