Periodična ispitivanja i mjerenja zaštitnih uredaja, opreme i sredstava u Pogonu Jama Đurđevik

Datum objave: 29.03.2021. 14:34 / Izvor: Akta.ba, 26.03.2021.

Broj: 03-2300/21

Đurđevik, 19.03.2021

 

Na osnovu člana 89. i člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Zapisnika o ocjeni ponuda od 16.03.2021. godine i člana 48. Statuta Rudnika mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik, Direktor Rudnika mrkog uglja " Đurđevik" d.o.o. Đurđevik donosi:

 

O D L U K U

o izoru najpovoljnijeg ponudača za javnu nabavku usluga Lot 2 - Periodična ispitivanja i mjerenja zaštitnih uredaja, opreme i sredstava u Pogonu " Jama" Đurđevik

 

Nakon provedenog postupka Konkurentskog zahtjeva za nabavku usluga: Lot 2 - Periodična ispitivanja i mjerenja zaštitnih uređaja, opreme i sredstava u Pogonu " Jama" Đurđevik Ugovor na period 12 mjeseci se dodjeljuje ponudaču "ELEKTRORUDIND" d.o.o. Tuzla čija je ponuda ocjenjena kao najuspješnija.

 

OBRAZLOŽENJE

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku usluga: Lot 2 - Periodična ispitivanja i mjerenja zaštitni uredaja, opreme i sredstava u Pogonu " Jama" Đurđevik, broj obavještenja: 350-7-2-144-3-83/2 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana, 15.03.2021. godine, Tendersku dokumentaciju je preuzelo 1 ponudača, a što se vidi iz Izvještaja o preuzimanju Tenderske dokumentacije, kreiranog dana, 15.03.202 godine.

Rok za dostavu ponuda bio je 15.03.2021. godine do 11:00 sati, a javno otvaranje ponudaje zakazano za 15.03.2021. godine u 11:30 sati u prostorijama Rudnika.

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoju ponudu je dostavio jedan ponudač i to: 1) Ponuda sa prijemnim brojem 19-2120/21 od 12.03.2021. godine, Ponuđač: "ELEKTRORUDIND" d.o.o. Tuzla.

Javno otvaranje ponuda je dana 15.03.2021. godine u 11:30 sati izvršila Komisija za provođenje postupka javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj: 03-1744/21 od 26.02.2021. godine

Javno otvaranje ponuda izvršeno je u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkaina i sačinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda.

Zapisnik da javnog otvaranja ponuda je istog dana dostavljen ponudaču.

Na zatvorenoj sjednici Komisije za nabavke održanoj dana 15.03.2021. godine u 12:00 sati Komisijaje izvršila provjeru kvalifikaciju kandidata/ponuđača, te konstatovala da se ponudač "ELEKTRORUDrND" d.o.o. Tuzla kvalifikovao za dalji tok javne nabavke usluga.

Komisija je istog dana izvršila pregled i ocjenu ponude. odnosno utvrdivanje prihvatljivosti ponude kvalifikovanog ponudača i utvrdila da je ponuda "ELEKTRORUDIND" d.o.o. Tuzla prihvatljiva jer potpuno udovoljava svim traženim uslovima iz Tenderske dokumentaeije i Obavještenja o nabavci.

Komisija je u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije utvrdila da se ne može zakazati e-aukcija jer je primljena jedna prihvatljiva ponuda.

Komisija је zatim izvršila analizu prihvatljive ponude prema kriteriju Najniža cijena, te konstatuje sljedeće:

Ponuda koja je ocijenjena kao najuspješnija je ponuda ponudača koji je ponudio najnižu cijenu:

I. "ELEKTRORUDIND" d.o.o. Tu/.la sa sljedećim elementima ponude:

ponuđena cijena: 10.000,00 КМ bez uračunatog PDV-a, odnosno 11.700.00 KM sa uračunarih 17% PDV-a na paritetu DDP krajnje odredište - RMU "Durdevik". uslovi i rok plaćanja: odloženo plaćanje 60 dana od dana iakturisanja usluge bez bankovne garancije za odloženo plaćanje,

rok izvršenja usluge: sukcesivno u periodu 12 mjeseci, a u roku sedam dana od dana

dostavljanja narudžbe.

period trajanja ugovora: 12 mjeseci,

opcija ponude: 60 dana.

 

Pravo žalbe

Ponudač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra da je Ugovomi organ u toku konkretnog postupka izbora najpovoljnije ponude, odnosno dodjele Ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama Bil l, ima pravo izjaviti žalbu na postupak. na način i u rokovima utvrdenim u članu 99. i 101. stav (5) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH. Žalba se izjavljuje Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pismenoj formi i u roku 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudača.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: