Periodični ljekarski pregled radnika JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj koja su profesionalno izložena jonizujućem zračenju

Datum objave: 03.03.2021. 14:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.03.2021.

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

704-0-2-1-11-30/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB 4400044160008
Kontakt osoba Branko Mišić
Adresa Pop Ljubina bb
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 241-213
Faks (053) 241-213
Elektronska pošta javne.nabavke@bolnicadoboj.com
Internet adresa www.bolnicadoboj.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime druginh ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Postupak javne nabavke usluga – periodični ljekarski pregled radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj koja
su profesionalno izložena jonizujućem zračenju.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 85147000-1 Zdravstvene usluge u preduzećima


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Predmetne usluge će se izvršavati po jediničnim cijenama navedenim u Ugovoru do iznosa od 6.500 KM bez PDV-a.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6500,00

II 7. Mjesto isporuke robe ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dio usluga će se vršiti u poslovnom prostoru Ugovornog organa, a dio u poslovnom prostoru ponuđača (izvršioca
usluge).

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od datuma supanja ugovora na snagu, ako davalac usluga relizuje ugovorene vrste usluga u finansijskoj
vrijednosti od 6.500,00 KM (vrijednost bez PDV-a) prije isteka ugovorenog roka od 12 (dvanaest) mjeseci, ugovor
prestaje da važi sa pružanjem poslednje izvršene usluge.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JZU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA REPUBLIKE SRPSKE 4402560240002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

97,00

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bes PDV-a u KM

97,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bes PDV-a u KM

97,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU

Ne

V 2. Dodatne informacije

Navedena cijena predstavlja zbir pojedinačnih cijena za sve vrste pregleda po jednom radniku.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
704-0-2-1-11-30/21
PODIJELI: