Piletina u komadu, rasjek piletine i proizvodi od pilećeg mesa

Datum objave: 19.09.2019. 12:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.09.2019.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

795-1-1-41-5-92/19Broj obavještenja o nabavci 795-1-1-41-3-70/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI
IDB/JIB 4209444710005
Kontakt osoba Selma Razić
Adresa Tihomira Markovića 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 300-500
Faks (035) 300-544
Elektronska pošta javne.nabavke@untz.ba
Internet adresa www.untz.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

13.9.2019. - 31.12.2019.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

35000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka piletine u komadu, rasjeka piletine i proizvoda od pilećeg mesa

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka piletine u komadu, rasjeka piletine i proizvoda od pilećeg mesa za potrebe restorana Studentskog centra sa
sukcesivnom isporukom do 31.12.2019. godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15112130-6 Pilići
Dodatni predmet(i) 15131310-1 Pašteta
  15131000-5 Mesne konzerve i mesne prerađevine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tuzla, Muhameda Hevaija Uskufija broj 7

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 REDEX DOO BANOVIĆI 4209069440003 Banovići Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27262,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

27262,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

13.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

27262,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30250,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
795-1-1-41-5-92/19
PODIJELI: