Pogonsko gorivo, ulje i mazivo

Datum objave: 21.01.2016. 15:28 / Izvor: Akta.ba, 20.01.2016.

Na osnovu član,a 64. stav 1. račka b) najniža cijena. člana 70. st. 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), člana 57. Statuta općine Ilijaš, prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo», br.20/09), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 04/3-14-2985/15 od 18.12.2015. godine, u postupku javne nabavke i sukcesivne isporuke pogonskog goriva, ulja i maziva za potrebe Općine Ilijaš u 2016. godini, Općinski načelnik je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: 04/3-14-2985/15 od 18.12.2015. godine, i ugovor za javnu nabavku i sukcesivnu isporuku pogonskog goriva, ulja i maziva za potrebe Općine Ilijaš u 2016. godini, dodjeljuje se ponudaču: "BP MEROL" d.o.o. Ilijaš. ponuda broj: 01/12/15, od 15.12.2015.godine, za ponudenu cijenu od 10.015,92 KM sa uračunatim popustom od 6% bez PDV-a, odnosno sa cijenom od 11.718,62 KM sa uračunatim popustom od 6% sa PDV-om , koja je najbolje ocijenjena.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponudaču, "BP MEROL" d.o.o. Ilijaš. po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponudači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđaća.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za zajedničke poslove.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici općine, wvw.serda.ba/ilijas, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. i dostavlja se svim ponudačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 04/3-14-2985/15, od 03.12.2015. godine.

Javna nabavka je sprovedena konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 17.100,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 976-7-1-94-3-31/15 poslato je na objavljivanje dana 08.12.2015. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 08.12.2015. godine.

Komisija zajavnu nabavku imenovana je Odlukom broj: od 04/3-14-2985/15 od: 03.12.2015-godine.

Komisija zajavnu nabavku dostavila je diJia 21.12.2015. godine. zapisnik o ocjeni ponuda broj: 04/3-14-2985/15 od 18.12.2015. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponudača broj: 04/3-14-2985/15 od 18.012.2015. godinc, u postupku javne nabavke i sukcesivne isporuke pogonskog goriva. ulja i maziva za potrebe Općine Ilijaš u 2016. godini.

U postupku o radu je utvrdeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila ocjenjivanje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, i kojima je urvrđeno sljedeće:

da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dva);

da su biagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponude;

da su ponude ponuđača: 'BP MFROL" d.o.o. Ilijaš i „HASANAL" d.o.o. Ilijaš prihvatljive;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno. izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponudača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumcntacije.

U postupku ocjene provedenog postupka. Općinski načelnik nije našao razloge. nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavku.

Naime. u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponudača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. podzakonskim aivtima, internim aktima i tenderskim dokimentom. Uvidom u pr loženu dokumentaciju. nesporno je daje izabrani ponudač najbolje ocijenjen zbog:

Najniže cijene, čirae je utvrđen i njihov sukcesivni red kako slijedi:

r.br.

           

NAZIV PONUĐAČA

Ponuđena cijena bez PDV-a uKM

Ponudena cijena sa PDV-om u KM

1

" BP MEROL" d.o.o. Ilijaš

10.015,92 sa popustom od 6%

11.718,62 sa popustom od 6%

n

" HASANAL" d.o.o. Ilijaš

12.186,11 sa popustom od 10%

14.257,75 sa popustom od 10%

 

 

 

 

 

 

 

 

Izabrani ponudač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) najniža cijena, Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se uputiti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke. Žalba se podnosi u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi, a putem Ugovornog/prvostepenog organa.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: