Pogonsko motorno gorivo

Datum objave: 09.04.2021. 09:39 / Izvor: Akta.ba, 31.03.2021.

REPUBLIКA SRPSКA

MINISTARSTVO PRAVDE

CENTAR ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

 

Broj: 08/2.01/404-94-11 /21

 Datum: 31.03.2021. godine

 

Ha osnovu člana 80. stav 1. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 115/18), člana 64. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama, člana 70. st. (1), (3) i (6) i člana 89. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Кomisije za nabavke (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14) i člana 7. stav 8 . Pravilnika o radu Кomisije za javne nabavke Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, broj: 08/2.01/404-42-1/15, na preporuku Кomisije za nabavke broj 08/2.01/404-94-10-1/21 godine, u postupku javne nabavke broj: 08/2.01/404-94/21-„Nabavka pogonskog motornog goriva“, v.d. direktor Centra za pružanje besplatne pravne pomoći (u daljem tekstu, Centar), d o n o s i

 

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1.         Prihvata se Preporuka Кomisije za javne nabave, broj 08/2.01/404-94-10-1/21 od31.03.2021. godine i ugovor za javnu nabavku, Tender broj 08/2.01/404-94/21 -„Nabavka pogonskog motornog gornva“ dodjeljuje se ponuđaču NESTRO PETROL AD BANJA LUКA, koji je dostavio prihvatljivu ponudu i čija cijena ponude bez ponuđenog popusta iznosi: 23.812,60 КM bez PDV-a, tj. 27.860,00 КM sa ODV-om.

2.         Ponuđač iz tačke 1. ove odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer njegova ponuda zadovoljava sve propisane uslove, kako je to postavljeno u tenderskoj dokumentaciji.

3.         Ponuđač NESTRO PETROL AD BANJA LUКA kojem se dodjeljuje ugovor, dostavio je u ponudi dokumenta iz člana 45. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH, navedene u ta^ki 14.1 tenderske dokumentacije.

4.         Prijedlog ugovora dostaviće se odabranom ponuđaču u roku od 10 dana, računajući od dana kad je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

5.         Ova odluka objaviće se na web stranici ugovornog organa, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

6.         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke roba - Кonkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda, broj 08/2.01/404-94/21- „Nabavka pogonskog motornog goriva“, pokrenut je na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavkeputem konkurentskog postupka broj 08/2.01/404-94-1/21 od 12.03.2021. godine i Obavještenja o nabavci, broj 163-7-1-26-3-1/21 objavljenog naPortalu javnih nabavki dana 16.03.2021.godine.

Кomisija za javne nabavke imenovana je rješenjem v.d. direktora broj: 08/2.01/404-94-5/21 od 16.03.2021. godine. Кomisija za javnu nabavku dostavila je v.d. direktoru Centra za pružanjb besplatne pravne pomoći Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 08/2.01/404-94-10/21 od 31.03.2021. godine, Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Izvještaj o radu broj: 08/2.01/404-94-10-1/21 od 31.03.2021. godine.

U postupku no Izvještaju o radu je utvrđeno da je Кomisija za nabavku blagovremeno I pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-           da je u predmetnom postupku primljena 1 ponuda;

-           da je blagovremeno primljena 1 ponuda;

-           da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda;

-           izvršena je računska kontrola ispravnosti ponude i utvrđeno je da nema računskih grešaka;

U postupku ocjene provedenog postupka, nisu nađeni razlozi, nepravilnosti niti progtusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Кomisije za javnu nabavku. Ocijenjeno je da je ponuda ponuđača NESTRO PETROL AD BANJA LUKA kvalifikovana i prihvatljiva, jer su dostavljeni svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način. Takođe je utvrđeno da je Кomisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, idternim aktima i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen kako slijedi:

 

Broj na rang listi

Naziv ponuđača

Cijena ponude izražena u КM bez PDV-a

 

NESTRO PETROL AD BANJA LUКA

23.812,60

 

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude, sa cijenom koja je ponuđena u iznosu od 23.812,60 КM bez PDV-a i 27.860,00 sa PDV-om.

Imajući u vidu činjenicu da je ponuđač NESTRO PETROL AD BANJA LUКA uz Izjavu vezanu za član 45. ZJN u svojoj ponudi odmah dostavio tražene dokaze koji su navedeni u izjavi, time je kao izabrani ponuđač isgtunio svoju obavezu.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka a), člana70. st. (1), (3) i (6) i člana 89. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Кomisije za nabavke (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14) i člana 7. stav 8 . Pravilnika o radu Кomisije za javne Centra za lružanje besplatne pravne pomoći, broj: 08/2.01/404- 42-1/15 od 02.02.2015.godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom sredstvu:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Кancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u pioanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Centar za pružanje besplatne pravne pomoći, Ulica Slavka Rodića broj 4,78000 Banja Luka.

 

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

Dostaviti :

1.         Ponuđaču

2.         Arhiva

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: