(poništenje aukcije) Nabavka implantacionog materijala III/20, lot 4

Datum objave: 04.03.2021. 15:56 / Izvor: Akta.ba, 04.03.2021.

Zavod za fizikalnu medicinui rehabnlitaciju Dr Miroslav Zotović

 

Broj: 127-19-17858- 13/20

Datum: 04.03. 2021. Godine

 

Ha osnovu člana 69. stav (2) tačke d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14, u daljem tekstu: ZJN), člana 33. stav (2) Pravilnika o javnim nabavkama Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović" Banja Luka (u daljem tekestu: Zavod) i člana 29. Statuta Zavoda, te Zapisnika o radu komisije nakon otvaranja ponuda predmetnog postupka, broj 127-19- 17858-11/20 od 03.03.2021. godine, direktor Zavoda donosi:

 

ODLUKU

o poništenju otvorenog postupka sa međunarodnom objavom

za lot 4

 

I

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke i u skladu sa članom 69. stav (2) tačke d) ZJN, te se poništava otvoreni postupak sa međunarodnom objavom za javnu nabavku roba - implantacioni materijal IH/20, broj 127-19-17858-2/20 od 31.12.2020. godine, za JIOT 4 - Ankeri i instrumenti za fiksaciju tetiva i ramena iz razloga što nijedna od primljenih ponuda za predmetni lot nije prihvatljiva za Ugovorni organ shodno definisaim uslovima.

 

II

Ova Odluka će biti objavljena na we6 stranici Zavoda (www.zotovicbl.com) istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENjE

Ha osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 127-19-17858-1/20 od 31.12.2020. godine pokrenut je postupak javne nabavke roba - implantacioni materijal III/20, procijenjene vrijednosti 827.500,00 KM bez PDV-a putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH (Službeni glasnik BIH broj 39/14, u daljem tekstu: ZJN).

Obavještenje o nabavci br: 617-1-1-475-3-216/20 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 31.12.2020. godine.

Za predmetnu nabavku blagovremeno su zaprimljene 3 (tri) ponude sljedećih ponuđača:

 

Broj protokola ugovoriog oprana

Redni broj omotnice ponuds

Naziv ponuđača

Datum prijema ponude

Vrijeme prijema ponude

Lot

Broj protokola ugovoriog oprana

127-19-17858- 5/20

1.

Stepmed d.o.o. Banja Luka

19.02.2021.

09.29h

5

127-19-17858- 5/20

127-19-17858- 6/20

2.

Banjalukafarm-plus d.o.o. Banja Luka

19.02.2021.

10.43h

4

127-19-17858- 6/20

127-19-17858- 7/20

3.

Adrialine d.o.o. Banja Luka

22.02.2021.

09.41h

1,2,3

127-19-17858- 7/20

 

 

Komisija za provođenje predmetne nabavke formirana Rješenjem broj 127-19-17858- 4/20 od 12.02.2021. godine je izvršila otvaranje, ocjenu i pregled pristiglih ponuda te sačinila Zapisnik o radu komisije nakon izvršenog otvaranja ponuda broj: 127-19- 17858-11/20 od 03.03.2021. godine, koji je sastavni dio ove Odluke i u kojem je konstatovala sljedeće:

- Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je utvrdila da ponuđač Banjalukafarm-plus d.o.o. Banja Luka nije ispunio formalno pravne, ekonomske i tehničke uslove odnosno zahtjeve ugovornog organa. Drugim riječima, spomenuti ponuđač je u sklopu svoje ponude dostavio izjavu u kojoj tvrdi da nije bio u mogućnosti dostaviti uzorke iz lota 4 za stavke r/b 3, 4, 5, 8 i 9 iz razloga što proizvođač nije iste mogao isporučiti u datom roku jer se radi o specifičnim instrumentima koji se rade no narudžbi. Provjerom dostavljenih uzoraka, Komisija je potvrdila da isti nisu dostavljeni za nabrojane stavke iz izjave. Takođe je konstatovano da ponuđač nije dostavio nikakve materijalne dokaze koji idu u prilog njegovoj tvrdnji, odnosno koji bi dokazali da su razlozi izostavljanja navedenih uzoraka opravdani. Navedeno nije u skladu sa uslovima iz tačke 4.3.2 pod g)2 Tenderske dokumentacije, gdje su traženi uzorci ponuđenog materijala za svaku definisanu stavku unutar lota na kojem ponuđač učestvuje. Komisija je takođe konstatovala da je ponuđač dostavio običnu kopiju kataloga na kojem nije naznačena web stranica na kojoj je dokument online dostupan, što nije u skladu sa uslovima iz tačke 4.3.2 pod g)1 Tenderske dokumentacije. Ha osnovu prethodno navedenog, ponuda ponuđača Banjalukafarm-plus d.o.o. Banja Luka je ocijenjena kao neprihvatljiva za Ugovorni organ shodno definisanim uslovima u Tenderskoj dokumentaciji, broj 127-19- 17858-2/20 od 31.12.2020. godine, te ista nije uzeta u razmatranje prilikom konačnog rangiranja pristiglih ponuda u ovom postupku.

Shodno članu 69. stav (2) tačke d) ZJN, Komisija je dala preporuku Direktoru da se otvoreni postupak sa međunarodnom objavom za javnu nabavku roba - implantacioni materijal III/20, broj 127-19-17858-2/20 od 31.12.2020. godine, za LOT 4 - Ankeri i instrumenti za fiksaciju tetiva i ramena poništi prema prethodno navedenom obrazloženju.

Direktor Zavoda je prihvatio preporuku Komisije i na osnovu izloženog odlučio kao u dispozitivu odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove odluke ponuđači imaju pravo žalbe u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste, u skladu sa članom 101. stav (1) ZJN BiH.

 

Direktor

Prim. Dr. sci. med. Goran Talić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: