Popravka i servis Volkswagen vozila u ovlaštenom servisu

Datum objave: 23.03.2021. 08:37 / Izvor: Akta.ba, 22.03.2021.

JP ВН POŠTA" d.o.o. Sarajevo

GENERALNA DIREKCIJA

UPRAVA DRUŠTVA

 

Broj: U.D.01.04.-4678/21

Sarajevo, 19.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 45. Statuta, člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 14. stav (2) Pravilnika o javnim nabavkama „ЈР ВН Pošta" d.o.o. Sarajevo i preporuke Komisije za nabavku popravke i servis Volksvvagen vozila u ovlaštenom servisu, broj: 10.4.6-11-9-2519-13/21 od 17.03.2021. godine, Uprava Društva „ЈР ВН Pošta" d.o.o. Sarajevo na 58.elektronskoj sjednici održanoj dana 19.03.2021. godine donosi:

 

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

I

Ovom Odlukom vrši se izbor najpovoljnijeg ponuđača „CM-COSMETIC MARKET d.o.o. PJ Autocentar CMV", u postupku nabavke popravke i servis Volkswagen vozila u ovlaštenom servisu, sa ukupnom vrijednošću do 25.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 29.250,00 KM sa uračunatim PDV-om.

 

II

Izabrani ponuđač je u svojoj ponudi dostavio dokaze predviđene članom 45. Zakona o javnim nabavkama u formi i sadržaju kako je to zahtjevano u tenderskoj dokumentaciji ovog postupka nabavke te nema obavezu po toj osnovi.

 

III

Nakon pravosnažnosti ove Odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača iz tačke 1 ove Odluke radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, odnosno poslati obavještenje ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke.

 

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluge broj: U. D-01.04-2754/21 od 11.02.2021. godine kojom se odobrava nabavka usluge: „Popravke i servis Volksvvagen vozila u ovlaštenom servisu" i Rješenja Generalnog direktora o imenovanju Komisije za nabavku broj: 01- 11-9-2519-4/21-SL od 16.02.2021. godine, proveden je konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda javne nabavke objavljivanjem Obavještenja o nabavci broj: 24902-7-2-5-3-9/21 dana 02.03.2021. godine na Portalu javnih nabavki, sa objavom tenderske dokumentacije.

Javno otvaranje ponuda u postupku predmetne nabavke je održano dana 15.03.2021. godine u 12,30 sati, u prostorijama Centra pošta Zenica, o čemu je sačinjen poseban Zapisnik o otvaranju ponuda, koji se dostavlja u prilogu ovog Zapisnika.

Otvaranju ponuda nisu prisustvovali ovlašteni predstavnici ponuđača.

 

Komisija je prije samog otvaranja ponuda konstatovala slijedeće:

• da su 6 (šest) potencijalnih ponuđača preuzela tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki;

• da su do roka za dostavljanje ponuda pristigle ukupno dvije (2) ponude i to od slijedećih ponuđača:

AC OUATTRO d.o.o. Sarajevo, Put života 1 .Sarajevo, - CM-COSMETIC MARKET d.o.o. PJ Autocentar CMV, Poslovni centar 96, Vitez,

• da su sve koverte neoštećene, uredno zapakovane i zapečaćene;

• da su na koverte sa ponudama stavljeni redni brojevi prema kojima se utvrđuje redoslijed otvaranja i čitanja ponuda, prema vremenu dostavljanja na Protokol i to: naziv ponuđača, ukupna cijena ponude i eventualno ponuđeni popust, ne praveći uvid u sadržaj i validnost dostavljene dokumentacije.

 

Nakon izvršenog otvaranja svih pristiglih ponuda, Komisija je pristupila analizi i utvrđivanju validnosti ponuda, obzirom na zahtjeve ugovornog organa iskazane u tenderskoj dokumentaciji, odnosno vrednovanju ponuda, u skladu sa procedurama i pravilima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima i Pravilnikom o javnim nabavkama ugovornog organa.

 

Analizirajući otvorene ponude za nabavku: „Popravke i servis Volkswagen vozila u ovlaštenom servisu", Komisija je konstatovala slijedeće:

 

1. Da ponuda ponuđača AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo ne ispunjava formalno pravne, tehničke i ekonomske uslove, odnosno zahtjeve ugovornog organa defintsane u tenderskoj dokumentaciji. Ponuđač u svojoj ponudi nije dostavio tražene dokumente kojim dokazuje da ispunjava traženi uslov pod tačkom 2.2. odnosno 2.2. h.3 tenderske dokumentacije te je shodno tome predmetna ponuda ocjenjena neprihvatljivom za ugovorni organ i ista ne može biti predmet vrednovanja. Naime, potvrda izdata od strane Procaffe d.o.o. ne sadrži podatak 0 mjestu izvršenja Ugovora.

 

2. Da ponuda ponuđača CM-COSMETIC MARKET d.o.o. PJ Autocentar CMV, Vitez dostavio ponudu sa vrijednostima prema sljedećim traženim kriterijima za izbor kako slijedi:

- cijena 1 (jednog) radnog (norma) sata redovnog održavanja i popravki vozila 34,20 KM;

- popust na sve dijelove, uređaje i opremu izražen u procentima            10%;

- cijena 1 Čednog) radnog (norma) sata prevoza/šlepanja neispravnog vozila 15,00 KM

u potpunosti ispunjava sve formalno pravne, tehničke i ekonomske uslove, odnosno zahtjeve ugovornog organa definisane u tenderskoj dokumentaciji te je shodno tome ocjenjena prihvatljivom za ugovorni organ i može biti predmet vrednovanja.

Komisija konstatuje da je za javnu nabavku usluge: Popravke i servis Volkswagen vozila u ovlaštenom servisu pristigla ukupno jedna prihvatljiva ponuda za Ugovorni organ.

 

Na osnovu gore nevedenog, a shodno utvrđenom kriteriju „ekonomski najpovoljnija ponuda" gdje su kriteriji:

- cijena 1 (jednog) radnog (norma) sata redovnog održavanja i popravki vozila 50 bodova;

- popust na sve dijelove, uređaje i opremu izražen u procentima            45 bodova;

- cijena 1 (jednog) radnog (nomna) sata prevoza/šlepanja neispravnog vozila 5 bodova;

 

te cijeneći uslove propisane tenderskom dokumentacijom kojm će se ugovor zaključiti na vrijednost od 25.000,00 Km bez PDV-a, Komisija utvrđuje rang-listu ponuđača kako slijedi:

 

 

Red broj

Ponuđač

cijena 1

(jednog)

radnog

(norma)

sata

redovnog odriavanja i

popravki

vozila

(KM)

l.kriterii

cijena 1

(jednog)

radnog

(norma)

sata

redovnog održavanja i popravki vozila (bodovi)

popust

na

sve

dijelove, uređaje i

opremu (%)

2.kriterii popust na sve

dijelove, uređaje i opremu (bodovi)

cijena 1

(jednog)

radnog

(norma)

sata

prevoza,

šlepanja

neisprav

nog

vozila

(KM)

3. kriterii

cijena 1

Oednog)

radnog

(norma)

sata

prevoza/šl epanja neispravn og vozila (bodovi)

Ukupn

o

bodova 7=6+4+ 2

 

 

1

2

3

4

5

6

 

1

CM-COSMETIC MARKET d.o.o. PJ Autocentar CMV, Vitez

34,20 KM

50 bodova

10%

45

bodova

15,00 KM

5 bodova

100

bodova

 

Cijeneći navedeno donosi se Odluka kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan Ugovor o javnoj nabavic i koji smatra da je ugovomi organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili vise odredbi Zakona 0 javnoj nabavci i/ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu ugovomom organu u roku od 5 dana po prijemu Odluke o izboru shodno članu 99. i članu 101. Zakona o javnim nabavkama i to radnim danima u radno vrijeme.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: