Poštanski depo, prenosna blagajnička kaseta, poslovni sef

Datum objave: 06.09.2017. 08:15 / Izvor: Akta.ba, 05.09.2017.

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ

REPUBLIKE SRPSKE A. D. BANJA LUKA

UPRAVA PREDUZEĆA

Broj: 1.- 1422/17

Dana,29.08 .2017. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. stav (1), (3) i (6) ZJN BiH (SI. glasnik BiH 39/14 i SI. glasnik RS 3^14), člana 50. stav 1. tačka n. Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj RS, A.D. Banja Luka (Prečišćeni tekst), člana 38. Pravilnika o javnim nabavkama, člana 21. Poslovnika o radu Uprave Preduzeća i Zapisnika o ocjeni ponuda i Preporuke komisije za javne nabavke broj 1/2.9-1422/17 od 23.08.2017. godine, Uprava Preduzeća, na svojoj 44. sjednici održanoj dana, 29.08.2017. godine, donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o rezultatima postupka

 

I

U predmetu javne nabavke roba „Nabavka opreme za čuvanje vrijednosti" Lot 1 - 4, prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuka Komisije za javne nabavke broj 1 /2.9-1422/17 od 23.08.2017. godine, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, pokrenutog u skladu sa članom 25. ZJN BiH, a prema Obavještenju o nabavci sa Portala javnih nabavki broj: 1180-1-1- 81-3-11/17, te se:

1. Planirani ugovor za Lot 1 (Poštanski depo), Lot 2 (Prenosna blagajnička kaseta) i Lot 4 (Poslovni sef) dodijeljuje ponuđaču „Profmedia" d.o.o. Banja Luka, na osnovu člana 64. Stav (1) tačka b) ZJN BiH, jer je ovaj ponuđač ponudio najnižu cijenu ponude za ova tri Lot-a.

2. Planirani Ugovor za Lot 3 (Kasa priručna) dodijeljuje ponuđaču „Primaprom" d.o.o. Banja Luka, na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) ZJN BiH, jer je ovaj ponuđač ponudio najnižu cijenu ponude za ovaj Lot.

 

II

Izabrani ponuđači su dužni da u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke dostave originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. tačka a), b), c) i d) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

III

Prijedlog Ugovora u ovoj predmetnoj nabavci dostaviće se na potpis izabranim ponuđačima, u skladu sa članom 72. ZJN BiH.

 

IV

Ova Odluka se objavljuje na internet sajtu Pošta Srpske i istovremeno se upućuje ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) ZJN BiH.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za realizaciju iste zadužuje se Služba za logistiku.

 

Obrazloženje:

 

Na osnovu Odluke Uprave Preduzeća broj: 1.-1422/17 od 12.05.2017. godine, pokrenut je postupak javne nabavke putem otvorenog postupka, a u skladu sa članom 25. ZJN BiH, u predmetu nabavke usluga „Nabavka opreme za čuvanje vrijednosti" Lot 1-4.

Planska vrijednost predmetne nabavke iznosi 16.565,00 KM bez PDV-a.

Prvi put pokrenuti postupak je poništen, u skladu sa Odlukom o rezultatima postupka broj 1.- 1422/17 od 11.07.2017. godine.

Komisija za nabavku je započela sa pregledom i ocjenom ponuda, 16.08.2017. godine, sa početkom u 13,00 časova.

- Naziv i sjedište ponuđača prema redoslijedu zaprimanja ponuda:

 

Na postupak ove javne nabavke odazvali su se sledeći ponuđači:

 

Naziv i sjedište ponuđača

1.

Primaprom d.o.o. Vidovdanska bb., 78000 Banjaluka

2.

Profmedia doo, Braće Podgornika 2b, 78000Banjaluka

3

Salon Bankarske Opreme BL doo, Kralja Petra II 29, Banjaluka

 

Pristigle ponude po lotovima:

 

LOT 1

LOT2

LOT 3

LOT 4

PRIMAPROM

PRIMAPROM

PRIMAPROM

PRIMAPROM

PROFMEDIA

PROFMEDIA

PROFMEDIA

PROFMEDIA

SBO

SBO

SBO

SBO

 

- Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata na osnovu kojih se utvrđuje postoje li razlozi isključenja ponuđača:

 

 

 

Primaprom

PROFMEDIA

SBO

Ovjerena Izjava za član 45' Zakona

Dostavljena

Dostavljena

Dostavljena

Ovjerena Izjava za član 52.Zakona

Dostavljena

Dostavljena

Dostavljena

Dokazi za član 46.Zakona

Dostavljen (aktuelni izvod)

Dostavljen (aktuelni izvod)

Dostavljen (aktuelni izvod)

 

- Prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku, sadržaju i potpunosti, iz Zapisnika sa otvaranja ponuda:

 

Naziv ponuđača

Omotnica sa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana)

PRIMAPROM

DA

PROFMEDIA

DA

SBO

DA

 

- Podaci o pojašnjenju ponuda u skladu sa članom 68. stav (3) ZJN BiH, ili druge informacije o pojašnjenju ponuda:

Ugovorni organ nije tražio pojašnjenje ponuda.

- Podaci o ispravkama u ponudama:

Ugovorni organ nije tražio podatke o ispravkama ponuda.

- Prikaz neprihvatljivih ponuda:

Komisija odbacuje ponude sljedećih ponuđača u skladu sa članom 68. ZJN BiH, a po sljedećim osnovama:

 

Ugovorni organ odbacuje ponudu ponuđača SBO Banjaluka u skladu sa članom 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama BiH jer ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz TD.

Ponuđač je vršio ispravku cijene u nactu ugovora koju nije potvrddio potpisom i datumom ispravke, a u tački 12.1.4. TD stoji: Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke.

- Analiza prihvatljivih ponuda i rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriterijumu:

Kriterijum za ocjenu ponuda je najniža cijena.

LOT 1 (Poštanski depo)

 

Ponuđač

Cijena bez PDV-a

Uslovi i način plaćanja: minimalno 30 dana nakon isporuke robe

Rok isporuke max 30dana prijema narudžbe

PRIMAPROM

382,50 KM

30 dana

30dana

PROFMEDIA

354,00 KM

30 dana

3Odana

 

Planska vrijednost za ovaj lot je 425,00 KM bez PDV-a.

L0T2 (Prenosna blagajnička kaseta)

 

Ponuđač

Cijena bez

Uslovi i način plaćanja:

Rok isporuke max 30dana

 

PDV-a

minimalno 30 dana nakon isporuke robe

prijema narudžbe

PRIMAPROM

7582, 34 KM

30 dana

30dana

PROFMEDIA

5.626,00KM

30 dana

30dana

 

 

Planska vrijednost za ovaj lot je 8.425,00 KM bez PDV-a.

LOT 3 (Kasa priručna)

 

Ponuđač

 

Cijena bez PDV-a

 

Uslovi i način plaćanja: minimalno 30 dana nakon isporuke robe

Rok isporuke max 30dana prijema narudžbe

PRIMAPROM

7.006, 25 KM

30 dana

30dana

PROFMEDIA

7.463,00KM

30 dana

30dana

 

Planska vrijednost za ovaj lot je 7.375,00 KM bez PDV-a .

LOT 4 (Poslovni sef)

 

Ponuđač

 

Cijena bez PDV-a

Uslovi i način plaćanja: minimalno 30 dana nakon isporuke robe

Rok isporuke max 30dana prijema narudžbe

PRIMAPROM

323,00 KM

30 dana

30dana

PROFIMEDIA

248,00 KM

30 dana

30dana

 

Planska vrijednost za ovaj lot bez PDV-a iznosi 340,00 KM.

- Komisija za nabavku u predmetu javne nabavke „Nabavka opreme za čuvanje vrijednosti",

daje Upravi Preduzeća PREPORUKU:

1. Da se za Lot 1 (Poštanski depo), Lot2 (Prenosna blagajnička kaseta) i Lot 4 (Poslovni sef) na osnovu člana 64. stava (1) tačke b) Zakona o javnim nabavkama BiH dodijeli ugovor ponuđaču Profmedia d.o.o. Banja Luka, jer je ovaj ponuđač ponudio najnižu cijenu ponude.

2. Da se za Lot 3 (Kasa priručna) na osnovu člana 64. stava (1) tačke b) Zakona o javnim nabavkama BiH dodijeli ugovor ponuđaču Primaprom d.o.o. Banja Luka, jer je ovaj ponuđač ponudio najnižu cijenu ponude .

 

Uprava Preduzeća prihvatila je preporuku Komisije i konstatuje da je Komisija pravilno provela postupak ove javne nabavke, u skladu sa odredbama Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskom dokumentacijom, kao i primjenom člana 64. stav (1) tačka b) ZJN BiH, te je odlučila kao u članu I ove Odluke.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes za konkretni ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku vođenja predmetnog postupka povrijedio odredbe ZJN BiH, ima pravo da Ugovornom organu podnese žalbu u pisanoj formi direktno ili preporučenom pošiljkom, najkasnije u roku od 10 (deset) dana, od dana prijema ove Odluke.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od 3 kako bi mogla biti uručena strankama u postupku.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: