Potrošni materijal za kompjutere i kopir aparate

Datum objave: 08.03.2021. 08:32 / Izvor: Akta.ba, 11.02.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA BRATUNAC

NAČELNIK

 

Broj: 02-020-57-2/21

Datum: 11.02.2021 .god.

 

Na osnovu člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH(„Sl. glasnik BiH", broj 39/14), člana 10 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14 („Službeni Bilten opštine Bratunac" br. 4/2014) i čl.67 Statuta opštine Bratunac („Sl.Glasnik opštine Bratunac" br.10/2017), u postupku javne nabavke roba -„Nabavka potrošnog materijala za kompjutere i kopir aparate", Načelnik opštine donosi:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

 

Prihvata se prijedlog cijene i ugovor za javnu nabavku roba „Nabavka potrošnog materijala za kompjutere i kopir aparate", dodjelјuje se ponuđaču DOO „Copitrade" iz Bijelјine, za ponuđenu cijenu od 4.914,00 KM, bez PDV-a.

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču DOO „Copitrade" iz Bijelјine.

 

Član 3.

 

Ugovor će se zaklјučiti na način predviđen članom 12 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14 („Službeni Bilten opštine Bratunac" br. 4/2014).

 

Član 4.

 

Ova odluka objaviće se na veb-stranici opštine Bratunac www.opstinabratunac.com istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlјa se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

OBRAZLOŽENјE

 

Postupak javne nabavke roba - „Nabavka potrošnog materijala za kompjutere i kopir aparate", pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-020-57-2/21 od 04.02.2021. godine.

 

Javna nabavka provedena je putem direktnog sporazuma.

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 6.000,00 KM.

 

Zahtjev za dostavu prijedloga cijena upućen je jednom ponuđaču DOO „Copitrade" iz Bijelјine. Prijedlog cijene po upućenom pozivu br.1408/21 primlјen je 11.02.2021.god. Ukupna ponuđena cijena bez PDV-a je 4.914,00 KM.

 

Na osnovu dostavlјenog prijedloga cijene utvrđeno je da je ponuđač kvalifikovan da uredno izvrši predmetnu nabavku i da je ponudio prihvatlјivu cijenu za ovu javnu nabavku.

 

U vezi navedenog a primjenom odredbi Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14(„Službeni Bilten opštine Bratunac" br. 4/2014) odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

NAČELNIK OPŠTINE

 

Srđan Rankić,dipl.pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: