Povratna stanica grabuljara DGT 440

Datum objave: 29.03.2021. 14:44 / Izvor: Akta.ba, 26.03.2021.

Broj: 03-2203/21

Đurđevik, 16.03.2021

 

Na osnovu člana 89. i 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i I lercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14). Zapisnika o ocjeni ponuda od 12.03.2021. godine na osnovu člana 65. Zakona i člana 48. Statuta Rudnika mrkog uglja " Đurđevik " d.o.o. Đurđevik Direktor društva Rudnik mrkog ualja " Đurđevik " d.o.o. Đurđevik donosi:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponudača zajavnu nabavku robe Povratna stanica grabuljara DGT 440

 

Nakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku robe - Povratna stanica grabuljara DGT 440, ugovor se dodjeljuje ponudaču "Еrах Invest" d.o.o. Banovići čija je ponuda ocjenjena kao najuspješnija.

 

OBRAZLOŽENJE

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku robe: Povratna stanica grabuljara DGT 440 broj obavještenja: 350-7-1-133-3-78/21 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana. 25.02.2021. godine. evidencijski broj nabavke 03-1711/21. Tendersku dokumentaciju u skladu sa članom 55. stav (1) tačka d) Z.IN BiH preuzelo je 14 ponudača a što se vidi iz izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponudača sa Portala javnih nabavki www.ejn.gov.bakreiranog 05.03.2021. godine.

Rok za dostavu ponuda bio je 05.03.2021. godine do 12:00 sati. a javno otvaranje ponuda je zakazano za 05.03.2021. godine u 12:30 sati u prostorijama Rudnika.

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoju ponudu u datom roku su dostavili sljedeći ponuđači:

1)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-1895/21 od 05.03.2021. godine, Ponudač: "Егах Invest" d.o.o. Banovići.

2)         Ponuda sa prijemnim brojem 19-1897/21 od 05.03.2021. godine, Ponudač: "Drvoplast" d.o.o. Busovača.

Javno otvaranje ponudaje dana 05.03.2021. godine u 12:30 sati izvršila Komisija za provodenje postupka javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj: 03-1712/21 od 25.02.2021. godine.

Javno otvaranje ponuda izvršenoje u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama i sačinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda. Javnom otvaranju ponuda nisu prisustvovali predstavnici ponuđača.

Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda i zapisnik o zaprimanju ponuda je dostavljen svim ponudačima.

Obzirom da je u obavještenju o nabavci navedeno da se namjerava koristiti e-aukcija na zatvorenoj sjednici Komisije za nabavke održanoj dana 05.03.2021. godine u 13:00 sati Komisija je izvršila početnu ocjenu ponuda odnosno provjeru kvalifikacije kandidata/ponudača, te konstatovala da su se ponudaći: "Егах Invest" d.o.o. Banovići i "Drvoplast" d.o.o. Busovača kvalifikovali za dalji tok javnc nabavke.

Komisija je u početnoj ocjeni ponuda utvrdila da su se ponudači: "Егах Invest" d.o.o. Bano\ ići i "Drvoplast" d.o.o. Busovača kvalifikovali i da su dostavili prihvatljive ponude. te da se ponude mogu unijeti u sistem E-nabavke prije zakazivanja e-aukcije.

Ponudači: "Егах Invest" d.o.o. Banovići i "Drvoplast" d.o.o. Busovača su dali izjavu: Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% ukupne vrijednosti ponudenih roba za izvršenje ugovora је porijeklom iz BiH, te stoga naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg.

E-aukcija je zakazana na dan 12.03.2021. godine sa početkom u 11:00 sati. Komisija je ustanovila daje u toku trajanja e-aukcije bilo podnošenja novih ponuda ponudača ali da nije promijenjena rang lista ponudača koji su učestvovali u e-aukciji.

Ponudač "Егах Invest" d.o.o. Banovići je u toku provodenja e-aukcije svoju početnu ponudu umanjio za procenat 25.1%

Ponudač "Drvoplast" d.o.o. Busovača je u toku provodenja e-aukcije svoju početnu ponudu umanjio za procenat 25%.

U vezi sa tim jedinična cijena u stavki iskazana u obrascu za cijenu ponude umanjit će se za isti procenat i ta umanjena cijena će se navesti u ugovoru. Izvještaj o toku i završetku e-aukcije je sastavni dio ovog zapisnika.

Komisija je izvršila analizu prihvatljivih ponuda prema kriteriju Najniža cijena i sačinila konačnu rang listu prihvatljivih ponuda, te konstatuje sledeće:

Ponuda koja je ocijenjena kao najuspješnija je ponuda ponudača koji je ponudio najnižu cijenu:

 

1.         "Егах Invest" d.o.o. Banovići ponuda broj 048-A/21 od 04.03.2021. godine sa sljedećim elementima ponude:

-           ponudena cijena: 8.988,00 KM bez uračunatih 17% PDV-a, odnosno 10.515,96 KM sa uračunatih 17% PDV-a, na paritetu DDP Rudnik Durdevik,

-           rok plaćanja: odloženo plaćanje u roku 60 dana od dana izvršene isporuke. odnosno fakturisanja

-           rok isporuke: 20 dana od dana zaključivanja ugovora,

-           Grantni rok: 12 mjeseci nakon ugradnje.

-           naziv proizvodača i zemlja porijekla: "Егах Invest" d.o.o. Banovići. BiH.

-           opcija ponude: 60 dana.

 

2.         "Drvoplast" d.o.o. Busovača ponuda broj 15-3/21 od 03.03.2021. godine sa sljedećim elementima ponude:

-           ponudena cijena: 9.000,00 KM bez uračunatih 17% PDV-a, odnosno 10.530.00 KM sa uračunatih 17% PDV-a. na paritetu DDP Rudnik Durdevik.

-           rok plaćanja: odloženo plaćanje u roku 60 dana od dana izvršene isporuke, odnosno fakturisanja

-           rok isporuke: 20 dana od dana zakl jučivanja ugovora,

-           Grantni rok: 12 mjeseci nakon ugradnje,

-           naziv proizvodača i zemlja porijekla: Lančanik d.o.o. Kakanj. Bil l.

-           opcija ponude: 60 dana.

 

Pravo žalbe

Ponudač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovorn predmetu i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka izbora najpovoljnije ponude, odnosno dodjele Ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, ima pravo izjaviti žaibu na postupak, na način i u rokovima utvrdenim u članu 99. i 101. stav (5) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH. Žalba se izjavljuje Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pismenoj formi i u roku 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudača.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: