Pravne usluge

Datum objave: 09.03.2021. 13:48 / Izvor: Akta.ba, 08.03.2021.

Broj: 05-234-1/21

Sarajevo, 08.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 23. stav (1) tačka r) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 75/17), Člana 16. stav 1) tačka t) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 3/18), člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 10. stav (1) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16), direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH donosi

 

ODLUKU

o izboru kvalifikovanih ponuđača za javnu nabavku pravnih usluga

 

I.

Za kvalifikovane ponuđače u postupku javne nabavke pravnih usluga za potrebe Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) u 2021. godini, biraju se slijedeći ponuđači:

- Advokat Amela F. Filipović, Sarajevo;

- Advokatska kancelarija "Nermin Vila", Sarajevo;

- Advokatska kancelarija "Mersiha Delić", Sarajevo;

- Advokatsko društvo "Babić & CO", Zenica; Advokat "Elmir Jahić", Sarajevo;

- Advokat Almir Gagula, Sarajevo.

II.

Ponude ponuđača „Advokat Adis Ribić" Travnik, „Zajednička advokatska kancelarija Damir Katica i Amina Hasović" Sarajevo i „Advokat Sanel Nezirić" Sarajevo odbacuju na osnovu člana 68. stav (1) i (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama.

III.

Ponuđači iz tačke I. ove odluke dostavili su prihvatljive ponude po Pozivu za dostavu ponuda za nabavku pravnih usluga, objavljenom na službenoj internet stranici Agencije dana 09.02.2021. godine, kojeu cjelosti zadovoljavaju zadane kvalifikacijske uslove za sudjelovanje u predmetnom postupku nabavke.

IV.

Agencija će, kada se ukaže potreba za nabavkom usluga, za svaku uslugu u skladu sa pojedinačnim potrebama, vršiti izbor između prijavljenih ponuđača, odnosno dostavljenih ponuda, cijeneći pritom u svakom pojedinačnom slučaju, specifičnost i kompleksnost nabavke,kао i vrijednost sudskih sporova, uvažavajući i pravnu oblast u koju su svrstane usluge koje su predmet nabavke.

V.          

U skladu sa članom 45., tačke c) i d) Zakona o javnim nabavkama i tačkom 6., podtačkom 6.1 Poziva za dostavu ponuda za nabavku pravnih usluga, u svrhu dokazivanja lične sposobnosti kvalifikovani ponuđači obavezni su dostaviti dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru kvalifikovanih ponuđača.

VI.         

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Sektor za pravnu podršku i licenciranje i Sektor zajedničkih funkcija.

VII.        

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na službenoj internet stranici Agencije, u skladu sa članom 70. Zakona o javnim nabavkama, istovremeno sa upućivanjem iste ponuđačima koji su sudjelovali u predmetnom postupku javne nabavke.

 

OBRAZLOŽENJE

U skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, dana 09.02.2021. godine na službenoj internet stranici Agencije objavljen je Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku pravnih usluga za potrebe Agencije u toku 2021. godine, u periodu do 31.12.2021. godine, procijenjene vrijednosti 42.000,00 KM bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).

Kako su prema odredbama člana 8. Zakona o javnim nabavkama usluge ove vrste svrstane u kategoriju usluga za koje se primjenjuje poseban režim javne nabavke, pri provođenju nabavne procedure odabran je postupak javne nabavke usluga u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama.

Nakon što je Agencija izvršila pregled i provjeru svih dostavljenih ponuda od strane ponuđača, utvrđeno je:

1)            da su ponude ponuđača „Advokat Amela F. Filipović" Sarajevo, Advokatska kancelarija „Nermin Vila" Sarajevo, Advokatska kancelarija „Mersiha Delić" Sarajevo, Advokatsko društvo „Babić & CO" Zenica, „Advokat Elmir Jahić" Sarajevo i „Advokat Almir Gagula" Sarajevo kvalifikovane i prihvatljive, te da su dostavljeni svi traženi dokazi propisani pozivom, na propisan način;

 

2)            da se ponude ponuđača „Advokat Adis Ribić" Travnik, „Zajednička advokatska kancelarija Damir Katica i Amina Hasović" Sarajevo i „Advokat Sanel Nezirić" Sarajevo odbacuju na osnovu člana 68. stav (1) i stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama. Navedeni ponuđači nisu ispunili minimalne uslove za kvalifikaciju navedene u tačci 6.3 Poziva, odnosno nisu dostavili Izjavu iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama ovjerenu pečatom ponuđača, što nije u skladu sa zadanim uslovom iz Poziva, kojim je traženo da je „Izjavu potrebno pripremiti i dostaviti prema obrascu iz priloga 3. Poziva, ovjerenu i potpisanu od strane ponuđača i ovjerenu od strane nadležnog organa (sud, notar, općina)."

 

U postupku ocjene provedenog postupka, ocijenjeno je da je izbor kvalifikovanih ponuđaca izvršen u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Pozivom za dostavljanje ponuda.

Na osnovu svega navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu - Agenciji za bankarstvo Federacije BiH u pisanoj firmi, direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Zalbu je potrebno podnijeti u dovoljnom broju primjeraka koji ne može biti manji od 3 (tri).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: