Prehrambeni paketi za socijalno ugrožene kategorije stanovništva

Datum objave: 19.03.2021. 09:18 / Izvor: Akta.ba, 16.03.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA KNEŽEVO

NAČELNIK

 

Broj: 02-013-22-6/21

Datum: 16.03.2021. godine

Ha osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik PC", broj: 97/16), člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6., Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. Glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 68. Statuta opštine Kneževo („Sl. Glasnik opštine Kneževo", broj: 08/17 i 19/17), načelnik opštine d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovolјnijeg ponuđača u postupku javne nabavke prehrambenih paketa za socijalno ugroženu kategoriju stanovništva

 

I             

Prihvata se preporuka komisije za javnu nabavku prehrambenih paketa za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, broj: 02-013-22-5/21 od 15.03.2021. godine, o dodjeli ugovora. Ugovor se dodjelјuje slјedećem ponuđaču:

„Banana" Nedelјko Pikelјa s.p. Drage Vranješa bb, Kneževo, koji je podnio cijenu od 6.867,25 bez PDV-a, iznos PDV-a 1.167,43 KM. Ukupna cijena ponude sa PDV-om iznosi: 8.034,68 KM.

 

II            

U skladu sa članom 89. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ugovor o nabavci dostaviće se prihvatlјivom ponuđaču iz tačke I ove odluke najkasnije u rokuod 15 dana od dana okončanja postupka javne nabavke.

 

III           

O izvršenju ove odluke staraće se Odjelјenje za privredu i finansije.

 

IV          

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavlјena na veb stranici Opštine Kneževo.

 

Obrazloženje

Prihvata se preporuka komisije za javnu nabavku prehrambenih paketa za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, imenovana rješenjem načelnika opštine*broj: 02-013-22-1/21 od 05.03.2021. godine, o dodjeli ugovora najbolјe ocijenjenom lonuđaču u postupku javne nabavke no otvorenom postupku broj: 02-013-22/21 od 05.03.2021. godine, obavještenje o nabavci, broj: 152- 1-1-17-3-13/21 zajedno sa Tenderskom dokumentacijom je objavlјeno na Portalu javnih nabavki dana 05.03.2021. godine.

Komisija je konstatovala da je Tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki preuzelo 9 ponuđača, a do krajnjeg roka za prijem ponuda blagovremeno je prispjela jedna ponuda i to:

 

„Banana" Nedelјko Pikelјa s.p. Drage Vranješa bb Kneževo, 12.03.2021.godine u 12:00 časova.

Komisija je izvršila otvaranje ponuda. Nakon toga je pročitana cijena ponude, ponuđeni popust i ukupna cijena ponude:

1. PONUĆAČ „Banana" Nedelјko Pikelјa s.p. je podnio cijenu od 6.867,25 bez PDV-a, iznos PDV-a 1.167,43 KM. Ukupna cijena ponude sa PDV-om iznosi: 8.034,68 KM. Nije bilo ponuđenog popusta.

Procijenjena vrijednost predmetne nabavke je 7.000,00 KM bez PDV-a, ponuđač je ponudio cijenu u iznosu od 6.867,25 KM bez PDV-a, te je ponuđena cijena u okviru procijenjene vrijednosti nabavke.

Zbog svega navedenog komisija je dala prijedlog da se ugovor o nabavci dodijeli ponuđaču „Banana" Nedelјko Pikelјa s.p. Kneževo. Ugovorni organ je postupio u skladu sa preporukom Komisije, a primjenjujući odredbe člana 69. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke

S obzirom da je prispjela jedna ponuda odžavanje e-aukcije nije moguće, te se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke dozvolјena je žalba koja se može izjaviti najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema iste.

Žalba se izjavlјuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošilјkom.

Žalba se podnosi u dovolјnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, kako bi mogla biti uručena kvalifikovanom kandidatu ili izabranom ponuđač^ i drugim strankama u postupku.       

NAČELNIK OPŠTINE Goran Borojević

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: