Pribor i sredstva za održavanje higijene za potrebe Općine Posušje, Općinskog pravobraniteljstva Posušje i osnovnih škola na području općine Posušje

Datum objave: 18.09.2019. 08:14 / Izvor: Akta.ba, 13.09.2019.

Broj: 01-620-7/19

Datum: 13.09.2019. godine

 

Na temelju članka 64. stav 1. točka a), članka 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), na preporuku Povjerenstva za javne nabave broj: 01- 620-6/19 od 09.09.2019. godine, u postupku javne nabave roba: "Nabava pribora i sredstava za održavanje higijene za potrebe Općine Posušje, Općinskog pravobraniteljstva Posušje i osnovnih škola na  području općine Posušje", donosi:

 

ODLUKU

O DODJELI UGOVORA

 

Članak 1.

Prihvaća se preporuka Povjerenstva za javne nabave, broj: 01-620-6/19 od 09.09.2019. godine i ugovor za javnu nabavu roba: "Nabava pribora i sredstava za održavanje higijene za potrebe Općine Posušje, Općinskog pravobraniteljstva Posušje i osnovnih škola na području općine Posušje", dodjeljuje se ponudaču PENAVA d.o.o., Vukovarska bb, Posušje, ponuda broj: 3, za ponuđenu cijenu od 17.468,04 KM s PDV-om (14.929,95 KM bez PDV-a).

 

Članak 2.

Prijedlog ugovora o nabavi roba dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču PENAVA d.o.o., Vukovarska bb, Posušje, nakon što Općinski pravobranitelj općine Posušje da pozitivno mišljenje na prijedlog Ugovora, odnosno provedenu proceduru javne nabave.

 

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici www.opcina-posusje.ba.

 

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavit će se ponuđaču PENAVA d.o.o., Vukovarska bb, Posušje kao i ostalim ponuđačima koji su sudjelovali u postupku, u skladu sa člankom 71. stavak 2. Zakona o javnim nabavama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrcnut jc Odlukom o pokretanju javne nabave broj: 01-620/19 od 15.07.2019. godine.

Javna nabava je provedena konkurentskim postupkom. Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-aje 16.000,00 KM.

Obavijest o javnoj nabavi broj: 188-7-1-54-3-20/19 objavljena je na Portalu javnih nabava dana 19.07.2019. godine.

Povjerenstvo zajavne nabave imenovano je Odlukom broj: 01-54/15 od 26.01.2015. godine. Povjerenstvo zajavne nabave dostavilo je dana 09.09.2019. godine Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 01-620-5/19 od 09.09.2019. godine, i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-620-6/19 od 09.09.2019. godine, u postupku javne nabave roba: "Nabava pribora i sredstava za održavanje higijene za potrebe Općine Posušje, Općinskog pravobraniteljstva Posušje i osnovnih škola na području općine Posušje. U postupku po Zapisniku o ocjeni ponuda je utvrdeno da je Povjerenstvo za javne nabave blagovremeno i pravilno izvršilootvaranje ponude i ocjenu pristigle ponude, o čemu je sačinilo odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-da je tendersku dokumentaciju s Portala javnih nabava preuzelo 11 (jedanaest) ponuđača. Izmijenjenu tendersku dokumentaciju s Portala javnih nabava prema izvješću preuzelo je (šest) ponudača.

krajnji rok za predaju ponudaje 31.07.2019. godine do 09:00 sati.

-da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

-da su do krajnjeg roka za predaju ponuda pristigle tri (3) ponude;

Red.broj, datum i vrijeme prijema blagovremene ponude

Naziv/ Ime ponuđača

Cijena na javnom otvaranju ponuda (bez PDV-a)

Cijena na javnom otvaranju ponuda (s PDV-om)

Rok isporuke

1.30.07.2019. godine u 09 sati i 30 minuta

EUROSAN d.o.o. Bišće polje bb, 88 000 Mostar

15.550,85 KM

18.194,49 KM

2 dana

2.31.07.2019. godine u 08 sati i 20 minuta

OLI d.o.o. Vukovarska bb, 88240 Posušje

15.690,85 KM

18.358,29 KM

1 dan

3.31.07.2019. godine u 08 sati i 40 minuta

PENAVA d.o.o. Vukovarska bb, 88240 Posušje

14.929,95 KM

17.468,04 KM

1 dan

 

-da su ponude ponuđača Eurosan d.o.o., Oli d.o.o. i Penava d.o.o prihvatljive;

-da je kriterij za ocjenjivanje ponude ekonomski najpovoljnija ponuda;

-da je ponudač PENAVA d.o.o., Posušje dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo pravilno i potpuno, izvršilo ocjenu i kvalifikaciju ponuđača, te ocjenu pristigle ponude, u skladu s kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili temelj za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za javnu nabavu.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač, dostavio cjenovno prihvatljivu ponudu u iznosu od 14.929,95 KM (bez PDV-a) ne prelazi iznos procijenjene vrijednosti ugovora ugovornog tijela, a sve sukladno kriterijima utvrđenim u obavijesti o nabavi i tenderskoj dokumentaciji.

 

Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stav 1. točka a). Zakona o javnim nabavama, odlučeno je kao u članku 1. ove Odluke. 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se ulaže Uredu za razmatranje žalbi putem ovog ugovornog tijela u pisanom obliku u četiri (4) primjerka, izravno na protokol Općine Posušje, ili preporučeno putem pošte, u skladu sa člankom 99. Zakona o javnim nabavama. Uložena žalba odgađa nastavak postupka zaključenja i provodenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavi, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi, na način propisan člankom 110. Zakona o javnim

 

Dostaviti:

 

1.Ponuđačima;

2.Stručnom suradniku za odnose s javnošću;

3.Pismohrani;

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: