Produžavanje licence za servise na mrežnom uređaju CheckPoint 5600 klaster za potrebe Ministarstva sigurnosti BiH

Datum objave: 23.03.2021. 09:06 / Izvor: Akta.ba, 11.03.2021.

Broj: 04-16-4-1254-17/21

Sarajevo, 11.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH" br. 32/02Д 02/09 i 72/17), člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. stav (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), ministar sigurnosti d o n o s i:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke „Nabavka licenci" -LOT 2 Produžavanje licence za servise na mrežnom uređaju CheckPoint 5600 klaster za

potrebe Ministarstva sigurnosti BiH

 

Član 1.

Na osnovu Odluke o pokretanju procedure javne nabavke „Nabavka licenci" - LOT 2 Produžavanje licence za servise na mrežnom uređaju CheckPoint 5600 klaster za potrebe Ministarstva sigurnosti BiH, broj: 04-16-4-1254/21 od 03.02.2021. godine, putem Konkurentskog zahtjeva, sa objavom na Portalu javnih nabavki dana, broj obavještenje o nabavci, broj: 268-7-1-7-3-8/21, objavljenom dana 26.02.2021. godine, ponudu je dostavio ponuđač:

-           „KJNGICT" d.o.o, Sarajevo, ukupna cijena ponude = 31.624,00 KM bez PDV-a.

Nakon provedenog postupka ocjene ponude utvrđeno je da je ponuda ponuđača „KTNG ICT" d.o.o. Sarajevo prihvatljiva i da su se stekli uslovi za odabir najpovoljnije ponude na osnovu propisanih kriterija za izbor najpovoljnijeg ponuđača (najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude).

 

Član 2.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 04-16-4-1254-15/21 od 11.03.2021. godine, da su se stekli uslovi za odabir najpovoljnije ponude, na osnovu propisanog kriterija za izbor najpovoljnijeg ponuđača (najniža ukupna cijena tehnički zadovoljavajuće ponude) i da se postupak dodjele Ugovora nastavi sa ponuđačem:

-           „KING ICT" d.o.o. Sarajevo, ukupna cijena ponude = 31.264,00 KM bez PDV-a.

 

Član 3.

Izabrani ponuđač dužan je dostaviti dokaze u skladu sa članom 45. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama, a kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji i to u roku od 5 (pet) dana nakon što bude obavješten od strane Ugovornog organa o rezultatima postupka nabavke.

 

Član 3.

Sektor za pravne, kadrovske, opšte i finansijsko materijalne poslove nadležan je za realizaciju ove Odluke. Ova Odluka će se objaviti na web stranici Ministarstva sigurnosti BiH (www.msb.gov.ba) ) i dostavit će se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Odlukom o pokretanju procedure javne nabavke „Nabavka licenci" - LOT 2 Produžavanje licence za servise na mrežnom uređaju CheckPoint 5600 klaster za potrebe Ministarstva sigurnosti BiH, broj: 04-16-4-1254/21 od 03.02.2021. godine, putem Konkurentskog zahtjeva pokrenuta je predmetna javna nabavka, sa procijenjenom vrijednosti nabavke =31.264,00 KM bez PDV-a.

Obaveštenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki, 268-7-1-7-3-8/21 od 26.02.2021. godine.

Ugovorni organ zaprimio je jednu ponudu:

-           „KING ICT" d.o.o. Sarajevo, ukupna cijena ponude = 31.264,00 KM bez PDV-a.

Nakon provedenog postupka ocjene ponude utvrđeno je da je ponuda ponuđača „KING ICT" d.o.o. Sarajevo prihvatljiva i da su se stekli uslovi za odabir najpovoljnije ponude na osnovu propisanih kriterija za izbor najpovoljnijeg ponuđača (najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude). Prihvata se prepomka Komisije za javne nabavke, broj: 04-16-4-1294-15/21 od 11.03.2021. godine, da su se stekli uslovi za odabir najpovoljnije ponude, na osnovu propisanog kriterija za izbor najpovoljnijeg ponuđača (najniža ukupna cijena tehnički zadovoljavajuće ponude) i da se postupak dodjele Ugovora nastavi sa ponuđačem:

-           „KING ICT" d.o.o. Sarajevo, ukupna cijena ponude =31.264,00 KM bez PDV-a. Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od prijema ove Odluke.

 

http://www.msb.gov.ba/PDF/190320216.PDF

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: