Produženje jamstva za Check Point

Datum objave: 22.01.2016. 10:45 / Izvor: Akta.ba, 20.01.2016.

Broj: 04/3-16-9-9102-7/15

Datum 04.12.2015. godine

 

Na temelju članka 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH" br. 32/02 i 109/09) i člana 70. stavak (1) i (3) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), ministar d o n o s i

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge - produženje jamstva za Check Point

 

I.

Na temelju ponude dostavljene po zahtjevu za nabavu usluge - produženje jamstva za Check Point putem izravnog sporazuma broj 04/3-16-9-9102-2/15 od 16.11.2015. godine za najpovoljnijeg ponuđača odabran je ponuđač QSS d.o.o. Sarajevo.

 

Redni broj

Naziv ponuđača

Ponuđena cijena bez PDV-a

Ponuđena cijena s uključenim PDV-om

1

QSS d.o.o. Sarajevo

1.013,65

1.185,97

2

Ping d.o.o. Sarajevo

1.095,12

1.281,29

3

Logosoft d.o.o. Sarajevo

1.138,92

1.332,54

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Ministarstvo financija i trezora BiH donijelo je Odluku o pokretanju postupka izravnog sporazuma broj: 04/3-16-9-9102-1/15 od 16.11. 2015. godine za za nabavu usluge -produženje jamstva za Chack Point.

Zahtjev za dostavu ponuda broj: 04/3-16-9102-2/15 od 16.11.2015. godine upućen je ponuđačima Ping d.o.o. d.o.o. Sarajevo, QSS d.o.o. Sarajevo, Logosoft d.o.o. Sarajevo.

Do krajnjeg roka, utvrđenog u Zahtjevu za dostavu ponuda, tj. 26.11.2015. godine do 12.00 sati ponudu su dostavili Ping d.o.o. d.o.o. Sarajevo, QSS d.o.o. Sarajevo, Logosoft d.o.o. Sarajevo.

Dostavljene ponude zadovoljavaju uvjete iz Zahtjeva za dostavu ponuda broj: 04/3-16-9-9102-2/15, a za najpovoljnijeg ponuđača odabran je ponuđač QSS d.o.o. Sarajevo sukladno kriteriju najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: