Proizvodi od silikona

Datum objave: 19.03.2021. 09:49 / Izvor: Akta.ba, 08.03.2021.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske"

Matično preduzeće a.d. Trebinje

Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik

 

Broj: 5394/21

Dana, 08.03.21. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14.), Člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj: 103/14), a na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 4937/21 od 04.03.2021. godine u postupku javne nabavke: „Nabavka proizvoda od gume i silikona" putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda - interni broj: 52/20/P2, LOT 2 Nabavka proizvoda od silikona, Uprava Preduzeća na sjednici održanoj dana 08.03. 2021. godine donijela je:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: „Nabavka proizvoda od gume i silikona" putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda - interni broj: 52/20/P2

LOT 2 Nabavka proizvoda od silikona

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 4937/21 od 04.03.2021. godine, te se Okvirni sporazum na period do 12 mjeseci u predmetu: „Nabavka proizvoda od gume i silikona" putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda - interni broj: 52/20/P2, LOT 2 Nabavka proizvoda od silikona dodjeljuje: ZR „METAL-GUMA" Karakај, Zvornik, do maksimalne finasijske vrijednosti 14.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 

Član 2.

 

Prijedlog okvirnog sporazuma dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču u roku od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za pravne i korporativne poslove i Komercijalna služba Preduzeća.

 

Član 4.

 

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com,  istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

 

Ova Odluka dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Odluke Uprave Preduzeća o pokretanju postupka javne nabavke broj: 15434/20 od 30.06.2020. godine i Odluke o izmjeni odluke broj: 1403/21 od 26.01.2021. godine.

 

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je: 25.000,00 KM, po LOT-ovima: LOT 1 -11.000,00 KM, LOT 2- 14.000,00 KM.

 

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki pod brojem: 1276-7-1-50-3-138/21 od 08.02.2021. godine.

 

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 3815/21 od 22.02.2021. godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu okvirnog sporazuma broj: 4937/21 od 04.03.2021. godine, u postupku javne nabavke: „Nabavka proizvoda od gume i silikona" putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda - interni broj: 52/20/P2, LOT 1 Nabavka proizvoda od gume.

 

U postupku po IzvjeStaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kome je utvrđeno sljedeće:

 

Do zakazanog roka za prijem ponuda (do 23.02.2021. godine do 10°° časova) zaprimljene su ponude sljedećih ponuđača:

 

Naziv/ime ponuđača

Blagovremene ponude/datum i vrijeme prijema

Ukupna cijena ponude bez uračunatog PDV-a na paritetu DDP

Neblagovremeno primljene ponude

1

DOO „PROMEX- NEŠKOVIĆ" Indija

19.02.21. u 10so časova

LOT 2 - 12.155,50 Eur-a preračunato po zvaničnom srednjem kursu CBBiH iznosi 23.774,09 KM

/

2

ZR „METAL-GUMA" Karakaj, Zvornik

22.02.21. u 0920 časova

LOT 2 - 20.870,00 KM

 

3,

DOO „MB MONT-INVEST" Ugljevik

23.02.21. u 0930 časova

LOT 2-32.452,00 KM

 

 

ANALIZOM DOKUMENTACIJE PRISTIGLE PONUDE UTVRĐENO JE SLIJEDEĆE:

 

ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE U RAZLOZI ELIMINACIJE PONUĐAČA

 

OBAVEZNI DOKUMENTI KOJE PONUDA

DOO „PROMEX-

ZR „METAL-

DOO „МВ

MORA DA SADRŽI

NEŠKOVIĆ"

GUMA"

MONT-INVEST"

 

Indija

Karakaj, Zvornik

Ugljevik

Obrazac za dostavljanje ponude, Aneks 2

Dostavljen

Dostavljen

Dostavljen

Sadržaj ponude

Dostavljen

Dostavljen

Dostavljen

Obrazac za cijenu ponude, Aneks 3

Dostavljen

Dostavljen

Dostavljen

Obrazac za povjerljive informacije,

Dostavljen

Dostavljen

Dostavljen

Aneks 4

 

 

 

Potpisan i ovjeren Nacrt ugovora i

Dostavljeni

Dostavljeni

Dostavljeni

okvirnog sporazuma, Aneks 5

 

 

 

Popis izvršenog ugovora- Aneks 6

Dostavljen - nije u skladu sa zahtjevima iz TD

Dostavljen

Dostavljen

Potvrda o izvršenom ugovoru

Dostavljena

Dostavljena

Dostavljena

Ovjerena Izjava za član 45. ZJN

Dostavljena

Dostavljena

Dostavljena

Izvod iz sudskog registra

Dostavljen

Dostavljen

Dostavljen

Ovjerena Izjava za član 52. ZJN

Dostavljena

Dostavljena

Dostavljena

 

ANALIZA PONUDA

PONUDE KOJE SU ISPUNILE SVE TEHNIČKE, EKONOMSKE, FORMALNO-PRAVNE ZAHTJEVE 1 MINIMUM KVAUFIKACIONIH USLOVAZA LOT 2:

1,

ZR „METAL-GUMA" Karakaj, Zvornik

2.

DOO „MB MONT-INVEST" Ugljevik

 

Ponuđač DOO ,,PROMEX-NEŠKOVIĆ" Indija nije ispunio sve kvalifikacione uslove zahtjevane tenderskim dokumentom za LOT 1 i LOT 2, i to iz sljedećih razloga:

 

Tačkom 4.10 tenderskog dokumenta definisani su potrebni dokazi koje dostavlja ponuđač, u cilju ocjene tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača za sve LOT-ove, pod a) zahtjevano je: „Popis izvršenog istog ili sličnog ugpvora u poslednje tri godine, računajući od krajnjeg roka za dostavu ponuda, a kao lični dokument koji izdaje sam ponuđač (U skladu sa šemom datom u Aneksu 6)..."

 

Imenovani ponuđač je na strani 25/26 svoje ponude za LOT 1 dostavio Aneks 6 - Popis izvršenog ugovora za LOT 1, koji nije ovjeren u skladu sa zahtjevima definisanim tačkom 4.10 pod a) predmetnog tenderskog dokumenta, odnosno dostavljeni Aneks 6 ovjeren je od strane izdavaoca Potvrde o izvršenom ugovoru, tj. DOO „TEHNOGUMA" Beograd, a ne od strane ponuđača, koji je dostavio svoju ponudu u konkretnom postupku nabavke, kako je to zahtjevano tačkom 4.10. pod a) tenderskog dokumenta.

 

Takođe, na isti način, ponuđač je na strani 25/26 svoje ponude za LOT 2 dostavio Aneks б - Popis izvršenog ugovora za LOT 2, koji nije ovjeren u skladu sa zahtjevima definisanim tačkom 4.10 pod a) predmetnog tenderskog dokumenta, odnosno dostavljeni Aneks 6 ovjeren je od strane izdavaoca Potvrde o izvršenom ugovoru, tj. DOO „PROIZVODNJA MILE DRAGIĆ" Zrenjanin, a ne od strane ponuđača, koji je dostavio svoju ponudu u konkretnom postupku nabavke, kako je to zahtjevano tačkom 4.10. pod a) tenderskog dokumenta.

 

Iz svega navedenog ponuda ponuđača DOO „PROMEX-NEŠKOVIĆ" Indija nije prihvatljiva za Ugovorni organ.

 

Nakon rasprave u kojoj su učestvovali svi članovi Komisije doneseni su sljedeći zaključci:

 

Zaključak 1

Tačkom 8.2 Tenderskog dokumenta predviđeno provođenje E-aukcije i da su za predmetnu nabavku za LOT 2 prihvatljive ponude dva ponuđača, u skladu sa članom 4. (Zakazivanje i početak E-aukcije) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije („Službeni glasnik BiH" broj 66/16), Ugovorni organ će zakazati E-aukciju.

 

Zaključak 2

Za realizaciju zaključka zadužuje se sekretar Komisije.

 

Zaključak 3

Sljedeći sastanak Komisije održaće se nakon okončanja E-aukcije za LOT 2.

Sastanak Komisije za javnu nabavku okončan je dana 25.02.2021. godine u 12.00 časova.

 

Drugi zatvoreni sastanak Komisija za javnu nabavku započela je dana 01.03.2021. godine, sa početkom u 10.00 ča sova.

Sastanak je otvorila i uvodnu riječ dala predsjednik Komisije, istakavši da su realizovani zaključci sa sastanka Komisije održanog 25.02.2021. godine. Naime, Ugovorni organ je u skladu sa članom 4. (Zakazivanje i početak E-aukcije) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije („Službeni glasnik BiH" broj 66/16) zakazao E-aukciju za LOT 2 za dan 01.03.2021. godine, sa početkom u 09:00 časova. Zakazana E-aukcija održana je dana 01.03.2021. godine u periodu od 09:00 časova do 09:20 časova.

 

RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUĐAČA KOJI SU UČESTVOVALI U E-AUKCIJI ZA LOT 2

 

U skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama, na osnovu kriterijuma najniže cijene prihivatljive ponude, te rezultata provedene E-aukcije, utvrđena je sljedeća rang lista ponuđača:

 

NAZIV PONUĐAČA

CIJENA BEZ PDV-a, prije E-aukcije

CIJENA BEZ PDV-a, nakon okončane E- aukcije

1.

ZR „METAL-GUMA" Karakaj, Zvornik

20.870,00 KM

20.870,00 KM

2.

DOO „MB MONT-INVEST" Ugljevik

32.452,00 KM

32.452,00 KM

 

Nakon održane E-aukctje izvršeno je poređenje ponuđenih cijena kvalifikovanih ponuđača za LOT 2, te je utvrđeno da je ponuđena cijena ponuđača ZR „METAL-GUMA" Кагакај, Zvornik neprirodno niska, a s obzirom da je za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.

Nakon rasprave u kojoj su učestvovali svi članovi Komisije doneseni su sledeći zaključci:

 

Zaključak 1

Da se ponuđaču ZR „METAL-GUMA" Karakaj, Zvornik, uputi zahtjev za obrazloženje ponuđene cijene, u skladu sa članom 66. stav 1. Zakona o javnim nabavkam BiH.

 

Zaključak 2

Za realizaciju zaključka zadužuje se sekretar Komisije.

 

Zaključak 3

Sledeći sastanak Komisije održaće se nakon prijema pismenog obrazloženja ponuđene cijene, od strane ponuđača ZR „METAL-GUMA" Karakaj, Zvornik.

 

Treći zatvoreni sastanak Komisija za javnu nabavku održan je dana 04.03.2021. godine, sa početkom u 08.00 časova.

Sastanku su prisustvovali svi članovi komisije imenovani Rješenjem Uprave Preduzeća broj: 3815/21 od 22.02.2021. godine.

Sastanak je otvorila i uvodnu riječ dala predsjednik Komisije, istakavši da su realizovani zaključci sa satanka Komisije održanog 01.03.2021. godine. Naime, ponuđaču ZR„METAL-GUMA" Karakaj, Zvornik upućen je Zahtjev za obrazloženje ponuđene cijene ponude broj: 4S25/21 od 01.03.2021. godine, u kome je zahtjevano od ponuđača ZR „METAL-GUMA" Karakaj, Zvornik da detaljno obrazloži ponuđenu cijenu, kao i da navedeno obrazloženje dostavi na faks: 055/774-165 ili email: javnenabavke@riteugljevik.com (sa naznakom, za Komisiju u predmetu nabavke: „Nabavka proizvoda od gume i silikona" - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, interni broj: 52/20/P2, LOT 2 - Nabavka proizvoda od gume). Ponuđač je upozoren da će se, ukoliko to ne učini do 04.03.2021. godine do 10°° časova, ponuda odbaciti kao neprihvatljiva.

Ponuđač ZR „METAL-GUMA" Karakaj, Zvornik do navedenog krajnjeg roka za dostavljanje obrazloženja dostavio je Obrazloženje neprirodno niske cijene broj: 4909/21 od 04.03.2021. godine. Nakon uvida u dostavljeno obrazloženje, Komisija konstatuje da je imenovani ponuđač dostavio zadovoljavajuće obrazloženje neprirodno niske cijene, te da je ponuda imenovanog ponuđača prihvatljiva za Ugovorni organ.

 

KONAČNA RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA NAKON ODRŽANE E-AUKCIJE I OBRAZLOŽENJA NEPRIRODNO NISKE CIJENE PONUDE

U skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama, na osnovu kriterijuma najniže cijene

prihvatljive ponude, utvrđena je slijedeća rang lista ponuđača:

LOT 2 Nabavka proizvoda od gume

 

 

NAZIV PONUĐAČA

CIJENA BEZ PDV-a

1.

ZR „METAL-GUMA" Karakaj, Zvornik

20.870,00 KM

2.

DOO „MB MONT-INVEST" Ugljevik

32.452,00 KM

 

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. ZJN BiH, te člana 57. Statuta MH ,,ERS" MP a.d Trebinje - ZP „RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Iz navedenih razloga, primjenom čiana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se predaje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa u pisanoj formi direktno na protokol Ugovornog organa ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding ,,ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: