Proizvodi za čišćenje

Datum objave: 19.01.2016. 14:52 / Izvor: Akta.ba, 18.01.2016.

GRAD MOSTAR

GRADONAČELNIK

Hercegovačko-neretvanska županija

Hercegovačko-neretvanski kanton

Federacija Bosne i Hercegovine

Bosna i Hrecegovina

 

Broj. 02-16-13624/15-8

Mostar, 11.01.2016. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), Ćlana70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama (»Službeni glasnik BiH" broj 39/14) (Zakon), člana 43. Statuta Grada Mostara^Grndski službeni glasnik Grada Mostara** broj: 4/04, „Službeni glasnik Grada Mostara" broj: 8/09 i 15/10), a na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku proizvoda za ćiićenje broj: 02-16-13624/15-7 od 04.01.20!6.godine, gradonačelnik Grada Mostara donio je

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke proizvoda za čišćenje

 

Član 1.

(1) Predmet javne nabavke ( u daljem tekstu: nabavka): Javna nabavka proizvoda za čišćenje.

 

Član 2.

(1) Javno oglašavanje: Obavještenje o nabavci broj: 1059-7-1-25-3-11/15 objavljeno na PJN dana 14.122015. godine

 

Član 3.

(I) Vrsta postupka nabavke: Konkurentski zahtjev za dostavu ponude.

 

Član 4.

(1) Broj zaprimljenih ponuda: 1 (jedna)

 

Član 5.

(1) Izabrani ponuđač:

„EUROSAN" d.o.o Mostar, sa cijenom 43329,70 KM (bez PDV-a).

 

Član 6.

 

(1) Objava: Odluka će se objavit na web-stranici www.mostar.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

(2) Stupanje aa snagu: Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona.

 

Obrazloženje

Odlukom gradonačelnika Grada Mostara broj: 02-16-13624/15 od 30.10.2015.godine pokrenut je postupak javne nabavke proizvoda za čiićenje putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponude.

Obavještenje o nabavci broj: 1059-7-1-25-3-11/15 objavljeno je na PJN dana 14.12.2015. godi ne.

Ukupna procijenjena vrijednost nahavkeje 50.000.00KM (bez PDV-a).

Komisija za javnu nabavku imenovana jc Odlukom broj: 02-16-13624/15-1 od 30.10.2015.godine. 

Komisija za javnu nabavku je dana 30.12.2015.godine pristupila javnom otvaranju blagovremeno dostavljenih ponuda, sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda i konstatovala daje u roku određenom za dostavljanje ponuda, ukupno dostavljena 1 (jedna) ponuda:

1. »EUROSAN" d.o.o.Mostar sa ponuđenom cijenom 50.695,75KM Cijene su sa uračunatim PDV-om od 17%.

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je utvrdila da ova ponuda ispunjavaju foraialno-pravnc, ekonomske i tehničke zahtjeve ugovornog organa, tj. ponuda je prihvatljiva za ugovorni organ i može biti predmet vrednovanja shodno utvrđenim kriterijima.

Shodno odredbama Zakona, kriterij za vrednovanje ponuda je bio „najniža cijena tehnički prihvatljive ponude", te je utvrđen redoslijed-rang lista prihvatljivih ponuda/ponuđača kako slijedi:

I .EUROSAN" d.o.o.Mostar sa ponuđenom cijenom 50.695.75KM

Iz navedenih razloga, primjenom Člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno jc kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: