Punionica DC za električna vozila sa ugradnjom i puštanjem u upotrebu na Autocesti A1 za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Datum objave: 11.03.2021. 10:20 / Izvor: Akta.ba, 10.03.2021.

Javno pred uzeće            

ELEKTROPRIVREDA BOSNE i HERCEGOVINE

— d.d. – Sarajevo

 

Sarajevo, 09.03.2021. godine

Broj: 05-7915 /21

 

Na osnovu članova 25.,70. stav 3. i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Sl.glasnik BiH", br. 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016.godine i člana 4. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika Generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine - Prečišćeni tekst, donosim,

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač za nabavku punionice DC za električna vozila sa ugradnjom i puštanjem u upotrebu na Autocesti A1 za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, izabran u otvorenom postupku javne nabavke po Tenderu broj: 2000029765P je:

 

Energoinvest SUE d.d. Sarajevo

 

Član 2.

Zadužuje se Sektor za komercijalne poslove da u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđačima i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u obrazloženju ove Odluke.

 

Obrazloženje:

U predmetnom otvorenom postupku javne nabavke, objavljenom na web portalu javnih nabavki pod brojem obaviještenja: 986-1-1-316-8-374/20 i u "Sl.glasniku BiH br: 78/20, ponude su blagovremeno dostavili sljedeći ponuđači:

1.Energoinvest SUE d.d. Sarajevo

2.Konzorcij: CET Energy d.o.o. Sarajevo i Implera d.o.o. Slavonska Bistrica-Slovenija, Lider CET Energy d.o.o. Sarajevo

3.General Engineering d.o.o. Sarajevo

 

Nadležna Komisija za javne nabavke ugovornog organa izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu primljenih ponuda i utvrdila, na osnovu utvrđenog kriterija "najniža cijena", daje najpovoljnija ponuda ponuđača Energoinvest SUE d.d. Sarajevo, sa ukupnom cijenom ponude od 55500,00 KM (bez PDV-a), te daje ista ispunila zahtijevane tenderske uslove.

Ponuda ponuđača Konzorcij: CET Energy d.o.o. Sarajevo i Implera d.o.o. Slavonska Bistrica-Slovenija, također je ispunila tenderske uslove te je, nakon izvršene ukupne ocjene ponuda, osvojila drugu (2) poziciju po predmetnom javnom nadmetanju.

Ponuđač General Engineering d.o.o. Sarajevo nije ispunio kvalifikacioni uslov za ponuđače jer nije dostavio zahtijevanu dokumentaciju kojom dokazuje da ima uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 1 (jednog) ugovora o isporuci i ugradnji punionice za električna vozila u posljednje 2 (dvije) godine (2018. i 2019) ukupne vrijednosti 50.000,00 KM. Ponuđač je dostavio samo listu referenci za DC punionicu od proizvođača opreme, kojom ne potvrđuje svoje iskustvo u realizaciji ugovora za isporuku i ugradnju punionica za električna vozila, a stoje traženo tačkom 6.7. Tenderske dokumentacije. Također, ponuđač u dostavljenoj ponudi nije dostavio potvrdu o uredno izvršenim ugovorenim obavezama sa svim traženim podacima definisanim u tački 6.7. tenderske dokumentacije.

Dana 02.03.2021. godine u 09:00 sati održana je e-aukcija. Predviđeni period trajanja e-aukcije je bio 10 minuta, a ista je trajala 40 minuta o čemu je sačinjen Izvještaj o toku i završetku e-aukcije.

Obzirom na prednje izneseno, donesena je odluka kao u dispozitivu.

Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo) u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: